مانیفست و پلاتفرم اولین حزب کمونیست ایران

توضیح:

صد سال قبل اولین حزب کمونیست ایران بعنوان یکی از اعضای بین الملل کمونیست، انقلاب سرخ سوسیالیسم را هدف خود قرار میدهد و تاکید میکند این هدف، این مرام تنها به یاری کارگران دنیا امکان پذیر خواهد شد. در شرایطی که چپ سرمایه طبقه کارگر را بعنوان سیاهی لشکر مبارزات ضد رژیمی خود قرار میدهد، ارجاع به حافظه تاریخی طبقه کارگر ضروری است. طبقه کارگر فقط از زمین طبقاتی خود و تنها برای منافع طبقاتی خود باید برزمد. در بخشی از «مرامنامه» اولین حزب کمونیست ایران چنین می خوانیم:

بعد از این فرقه ما مبارزه صنفی [طبقاتی] را مداومت داده [و] برای سوسیالیسم و حکومت شوروی کوشش میکند که بدون آن ملل مظلوم هیچوقت از چنگ پولادین جهانگیر و سرمایه داران خلاص نمیتوان شد.

مقصود و مسلک ما مساوات و برابری اقتصادی و سیاسی بنی نوع بشر است و اینمرام و مقصود را هم با معاونت و یاری فقرا و رنجبران دنیا نائل خواهیم گردید، با یاری و معاونت رنجبران فقیر که لوای سرخ انقلاب سوسیالیسم را بلند کرده، شعار بزرگ “رنجبران فقیر جمیع ممالک متحد شوید!” اعلان کرده اند.

فرقه کامونیست بولشه ویک ایران یکی از اعضای بین الملل کامونیست سیم بوده اعتماد تام بغلبه رنجبران فقیر دنیا داشته و میداند که اصول سرمایه داری غرب دورۀ اخیره خود را طی میکند، رسیده است آنروز که از این اسارت و ظلمت عمله و رنجبران دنیا خلاص شده مساوات حقیقی در میان مردم بعمل آید.

زحمتکشان ایران هم باید به این عید مبارک حاضر و مهیا باشند.

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر مقاله را داونلود کنید!

مطالب مرتبط