برچسب: جریان کمونیست بین المللی

مکاتبۀ اول با مبارزۀ طبقاتی

توضیح: ما در زیر مکاتبه با رفیق آلکس از مبارزه طبقاتی «Klasbatalo» (ترجمه ما) را منتشر می کنیم. سیاست ما درج رسید نامه ها یا پاسخهای آنها در سایتمان نیست. ولی این مکاتبه انعکاسی...