از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید!

رکن اساسی کار انقلابی، دخالت سیستماتیک و ارائه چشم انداز برای تکامل مبارزۀ طبقه کارگر است. وجود یک گرایش انقلابی هر چند بسیار ضعیف مظهر آنتاگونیسم میان دو طبقه اجتماعی است. یک گرایش انقلابی بارومتر مبارزه طبقاتی است.

بر خلاف دستگاه تبلیغاتی بورژوازی که از منابع سرشاری برخوردارند، یک گرایش انقلابی تنها توسط کسانی که علیه نظام سرمایه داری، استثمار، بردگی مزدی وغیره هستند، حمایت می شود. صدای انترناسیونالیستی حقیقتا انترناسیونالیست است و هیچ توهمی به ملت، دموکراسی، چپ دستگاه سیاسی سرمایه ندارد و از سنت کمونیست چپ دفاع می کند. صدای انترناسیونالیستی برای تحقق امر انقلاب کمونیستی می رزمد و در مبارزۀ خود و در دفاع اش از ارزش ها و پرنسیپ های  پرولتری به حمایت شما نیاز دارد. از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید.

صدای انترناسیونالیستی

9 اردیبهشت 1391

مطالب مرتبط