ترجمه ها

لینک ها به تدریج فعال خواهند شد!

 

جنگ امپریالیستی

جریان کمونیست بین المللی

حزب کمونیست بین الملل

 

انقلاب آلمان (جریان کمونیست بین المللی)

  • مقدمه ای بر ترجمۀ مقالات جریان کمونیست بین المللی در مورد انقلاب آلمان
  • آلمان درسال19- 1918: رو در رو با جنگ ، پرولتاریای انقلابی پرنسیپ های انترناسیونالیستی خودش را احیا می کند (بخش اول)
  • آلمان در سال 19-1918 : از جنگ تا انقلاب (بخش دوم)
  • آلمان در سال 19-1918 : شگل گیری حزب ، فقدان انترناسیونال (بخش سوم)
  • آلمان در سال 19-1918 : جنگ داخلی (بخش چهارم)
  • آلمان در سال 19 ـ 1918 از نوسکه تا هیتلر (بخش پنجم )

 

طفیلی گری سیاسی (جریان کمونیست بین المللی)

 

نژادپرستی، خارجی ستیزی و موضع انترناسیونالیستی

  • پیشروی خارجی ستیزی و موضع انترناسیونالیستی (مقدمه ای بر ترجمۀ مقالاتی از جریان کمونیست بین المللی و گرایش کمونیست انترناسیونالیست)
جریان کمونیست بین المللی :
  • طبقه کارگر طبقه ای از مهاجران است
گرایش کمونیست انترناسیونالیست :
  • طبقه کارگر طبقه ای از مهاجران است
  • اول مارس: برای وحدت در مبارزه از همۀ استثمار شدگان

 

حق تکثیر (کپی رایت) و موضع انترناسیونالیستی

 

 چپ دستگاه سیاسی سرمایه

تحولات سال 1357 و موضعگیریهای چپ دستگاه سیاسی سرمایه و انترناسیونالیستها