ترجمه ها

 

جنگ امپریالیستی

جریان کمونیست بین المللی

حزب کمونیست بین الملل

 

انقلاب آلمان (جریان کمونیست بین المللی)

 

طفیلی گری سیاسی (جریان کمونیست بین المللی)

 

نژادپرستی، خارجی ستیزی و موضع انترناسیونالیستی

  • پیشروی خارجی ستیزی و موضع انترناسیونالیستی (مقدمه ای بر ترجمۀ مقالاتی از جریان کمونیست بین المللی و گرایش کمونیست انترناسیونالیست)
جریان کمونیست بین المللی :
  • طبقه کارگر طبقه ای از مهاجران است
گرایش کمونیست انترناسیونالیست :
  • طبقه کارگر طبقه ای از مهاجران است
  • اول مارس: برای وحدت در مبارزه از همۀ استثمار شدگان

 

حق تکثیر (کپی رایت) و موضع انترناسیونالیستی

 

 چپ دستگاه سیاسی سرمایه

تحولات سال 1357 و موضعگیریهای چپ دستگاه سیاسی سرمایه و انترناسیونالیستها