دسته: معیارهای لازم برای مباحثه سیاسی

معیارهای لازم برای یک مباحثۀ سیاسی

بحث و مناظره برای انترناسیونالیستها حیاتی، ضروری و لازم است. جنبش انقلابی نمی تواند قدمهای موثری بر دارد مگر اینکه انترناسیونالیستها نقشی پویا و دینامیک در تکامل این جنبش داشته باشند. این تنها از...

مکاتبۀ سوم با مبارزۀ طبقاتی

رفقای عزیز! نامۀ شما نه در راستای یک بازبینی انتقادی بلکه در راستای توجیه عملکرد تاکنونی «مبارزه طبقاتی» بوده است، متاسفانه این بیانگر آن است که «مبارزه طبقاتی» بدلیل محدودیتهای خودش، توان و قابلیت...

مکاتبۀ اول با مبارزۀ طبقاتی

توضیح: ما در زیر مکاتبه با رفیق آلکس از مبارزه طبقاتی «Klasbatalo» (ترجمه ما) را منتشر می کنیم. سیاست ما درج رسید نامه ها یا پاسخهای آنها در سایتمان نیست. ولی این مکاتبه انعکاسی...