کتاب انقلاب آلمان منتشر شد!

اگر یکسان قرار دادن کمونیسم با استالینیزم بزرگترین دروغ قرن بیستم باشد، وقوع انقلاب شکوهمند اکتبر نیز بزرگترین شگفتی قرن بیستم بود. انقلاب پرولتری اکتبر، افق دیگری را به روی پرولتاریای جهانی گشود. افق به زیر کشیدن نظام بربر سرمایه‌داری در سراسر جهان و برپائی جهانی بدون استثمار و طبقه، جهان کمونیستی.

انقلاب اکتبر شکست خورد، استالینیزم بر ویرانه های انقلاب اکتبر و بر روی استخوانهای کمونیستهای بخون تپیده شده، خود را تحکیم بخشید. هزاران نفر از کمونیستها و کارگران، تبعید، زندانی و قتل عام شدند، کسانی که انقلاب اکتبر را خلق کرده بودند، همۀ کسانی که نیروهای زندۀ انقلاب بودند، پیشقراول پرولتاریای جهانی.

علت شکست انقلاب اکتبر را باید در شکست موج انقلاب جهانی و مخصوصا شکست انقلاب آلمان جستجو کرد، که منتهی به انزوای انقلاب اکتبر و سپس منجر به انحطاط آن گردید. انقلاب جهانی و به تبع آن، انقلاب اکتبر نه در مسکو یا پتروگراد بلکه در برلین و مونیخ شکست خورد. این مسئله حقانیت این نظریۀ انترناسیونالیست‌ها، که در عصر انحطاط سرمایه داری، عصر امپریالیسم، عصری که در آن تمامی دولتها صرف نظر از بزرگی و کوچکی‌شان امپریالیست هستند، انقلاب کمونیستی تنها در سطح بین‌المللی امکان‌پذیر است را اثبات می‌کند. بورژوازی آلمان یکی از مستحکم‌ترین دژهای بورژوازی جهانی بود و است که تسخیر آن برای پرولتاریا به آسانی دژهای دیگر بورژوازی نبود. از عواقب شکست انقلاب آلمان، قتل عام نسلی از کمونیست‌ها ابتدا در آلمان توسط دمکرات‌ها(سگان شکاری چون «نوسکه») و سپس در روسیه توسط قاتل کمونیستها «استالین» بود. لذا درک علل شکست انقلاب آلمان، تجزیه و تحلیل آن و درس گرفتن از نکات ضعف و قوت آن برای انقلابیون و پرولتاریا حائز اهمیت است. در این راستا مبادرت به ترجمۀ سلسله مقالاتی از جریان کمونیست بین‌المللی کرده‌ایم و آنها را به شکل یک کتاب ارائه میدهیم، امیدواریم در راستای شفافیت مواضع انترناسیونالیستی و پرولتری سود مند قرار گیرد.

صدای انترناسیونالیستی

آبان 1401

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • فصل اول: آلمان درسال 19- 1918: رو در رو با جنـگ، پرولتاریای انقـلابی پرنسیپهای انتـرنـاسیونـالیستـی خود را تجـدیـد بنا میکند      
 • شكست و اغتشاش
 • مسیر به طرف جنگ
 • فروپاشى بین‎الملل
 • چگونه می توان این مسئله را توضیح داد؟
 • عطف جزر و مد
 • جنون جنگ امپریالیستی
 • نقطه عطف و نقش انقلابیون
 • فصل دوم: آلمــان در ســال 19- 1918از جنگ تا انقلاب
 • مسئولیت پرولتاریا در پایان بخشیدن به جنگ
 • انقلاب روسیه و اعتصاب توده‎ای ژانویه 1918
 • تفرقه و انشعاب در درون رهبری اعتصابات
 • جایگاه روسیه و آلمان در انقلاب جهانی
 • مسابقه برای پایان دادن به جنگ
 • شورش در نیروى دریایى و از هم پاشیدگی ارتش
 • انقلاب نوامبر: اختتام جنگ توسط کارگران
 • پس از پیروزى: جنگ داخلى
 • فصل سوم: آلمان در سال 19 ـ 1918 شکل گیری حزب، فقدان انترناسیونال
 • شوراها و حزب طبقه
 • مشكلات سازمانیابی انقلابیون
 • كنگره موسس: یك پیشرفت بزرگ برنامه‌ای بود
 • قیام و اعتصابات توده ای
 • عـدم بلـوغ کنـگره
 • مذاکرات با “نمایندگان کارخانه”
 • ادعای «لوکزامبورگیسم» جوانان حزب کمونیست آلمان
 • ادعای «فاقد طبقه» شخصیت «جوانان رادیکال»
 • گروه انقلابی اوبلوت (Obleute) چه کسانی بودند؟
 • فقــدان انترناسیونال
 • فصل چهارم: نود سال پیش : انقلاب در آلمان، جنگ داخلی 1919 – 1918         
 • “قدرت دوگانه” و سیستم شورایی
 • نیروهای ضد انقلاب
 • دسامبر 1918 : اولین پیروزی برای کارگران
 • مسئله «ایش‌هورن» واشغال مجدد «به پیش»
 • تله مرگبار ژانویه 1919
 • به اصطلاح هفتۀ اسپارتاکوس
 • اعتصاب انقلابی توده ای، ژانویه تا مارس 1919
 • آیا انقلاب می توانست پیروز شود؟
 • اقتصاد زمان انقلاب
 • فصل پنجم: آلمان در سال 19 ـ 1918 از نوسکه تا هیتلر
 • حکومت نظم در برلین
 • سیستمی از قتل‎های سیاسی
 • سوسیال دمکراسی، ارتش و سیستم ترور و وحشت
 • دیکتاتوری سرمایه‎داری و سوسیال دموکراسی
 • روسیه و آلمان : قطب های دیالکتیکی انقلاب جهانی

 

 

با کلیک کردن روی عکس زیر کتاب را دانلود کنید!

مطالب مرتبط