بی اعتبار کردن انترناسیونالیستها موقوف!

بورژوازی با توسل به دستگاه عظیم تبلیغاتی و به همراه ایدئولوگ هایش همواره در تلاش بوده است تا تصویری بربر گونه از کمونیسم ارائه دهد، بورژوازی در کمپین خود به دروغ، لجن پراکنی، تهمت، جعل تاریخ، خلاصه به هر ابزاری متوسل شده و می شود، تا تصویر توحش وار از کمونیسم جلوه دهد.

در کنار دستگاههای تبلیغاتی بورژوائی، سازمان های اطلاعاتی و زائده های آن، وظیفۀ بی اعتبار کردن کمونیستها و انترناسیونالیستها را به عهده دارند. جانورانی پیدا می شوند تا لنین را جاسوس آلمان معرفی کنند، برای تروتسکی اسناد جاسوسی پیدا می کنند، مارکس را جاسوس آلمان معرفی میکنند، کشف می کنند که جریان کمونیست بین المللی توسط سازمان سیا ساخته شده است و … هدف اینها ایجاد فضای ناامن سیاسی، بدبینی به سازمان های سیاسی و انقلابی، ایجاد فضای عدم اعتماد و در یک کلام بی اعتبار کردن انقلابیون است. یکی از معروفترین اینها «آقای وگت» بود که جرات کرده بود با هویت حقیقی خود، شایعه پراکنی کند و به مارکس تهمت بزند تا مارکس را بی اعتبار کند. ادعا کرده بود مارکس جاسوس پلیس مخفی آلمان است که به هزینه یک عده انسانهای مسخ شده، زندگی مرفه ئی در انگلستان دارد. او ادعا کرده بود چگونه ممکن است، هر کسی به مارکس نزدیک می شود یا دستگیر می شود یا کشته، در صورتی که مارکس در انگلستان مشغول عیاشی است. مارکس طی کتابی  تحت عنوان «آقای وگت» با قاطعیت ضمن افشای شخصیت قلابی وگت به دفاع از حرمت انقلابی خویش پرداخت. جو فضای سیاسی پس از انتشار کتاب مارکس عوض شد، بعدا نیز اسناد پول گرفتن وگت از ناپلئون علنی شد.

اخیرا کانال تلگرامی  تحت عنوان «بولتن کارگری – نشریه فعالان کارگری ایران» که مطالب سازمان اکثریت و حزب توده را باز نشر میکند و خود نقش زائده اطلاعاتی بورژوازی اسلامی را ایفا میکند عکس کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی که روی آن اتیکت «هوشیار باشید وارد چنین اتاق هایی نشوید» را در کنار یک عکس دیگر که اظهار داشته ساخته سایبری های اطلاعاتی است، منتشر کرده است. حزب ننگین توده و سازمان ننگین اکثریت فقط در سال 1360 به زائده اطلاعاتی بورژوازی اسلامی تبدیل نشدند، آنها همچنان در خدمت نوکری و پادوئی دستگاههای اطلاعاتی هستند. تنها اشکال عوض شده است. اگر در سال 1360 در حالیکه در اتاق شکنجه کف پای زندانیان سیاسی در اثر شکنجه پاره می شد همزمان رهبران اکثریت در اتاق مجاور با لاجوردی جلاد جلسه اطلاعاتی داشتند، امروزه این پادوئی دستگاههای اطلاعاتی بورژوازی اسلامی اشکال دیگری یافته است. اینها نه کارگر هستند و نه فعال کارگری بلکه در پادوئی دستگاههای اطلاعاتی به وظایف حقیر خود مشغول هستند. اینها پادوئی اطلاعاتی را از اجدادشان در «گ پ او» به ارث برد ه اند، اینها همانقدر کارگر هستند که برادرانشان محجوب یا رخشان کارگر است.

بی اعتبار کردن انقلابیون به اشکال متفاوت، یک پدیده جدید نیست، از زمان مارکس به چنین شیوه های کثیفی متوسل شده اند. سابقۀ درخشان و پر افتخار کمونیستهای چپ با تحرکات پادوهای اکثریتی و توده ای لکه دار نمی شود، بیش از صد سال است که کمونیستهای چپ با افتخار تمام از کمونیسم دفاع کرده اند. نباید اجازه داد پادوهای اکثریتی و توده ای فضای سیاسی را مسموم کنند، باید افشایشان کرد. پادوهای اطلاعاتی در فضای حقیقی و به شکل شخصیت های حقیقی نمی توانند عملکرد مخرب خود را آشکارا ایفا کنند، در فضای مجازی از شرایط بهتری برای مانور دادن برخوردار هستند. اثر ارزشمند ویکتور سرژ تحت عنوان «آنچه که هر انقلابی باید دربارۀ سرکوب دولتی بداند» برای درک نقش مخرب چنین پادوهایی اهمیت حیاتی دارد.

صدای انترناسیونالیستی

13 فروردین 1401

مطالب مرتبط