تراژدی کرونشتات – آغاز پروسۀ شکست انقلاب جهانی

شورش کرونشتات و بدنبال آن سرکوب این شورش، یک تراژدی در تاریخ انقلاب روسیه به شمار می­رود. بلشویکها تجربه چندین ساله جنگ داخلی بر علیه ارتش سفید را داشتند، که توسط ضد انقلاب داخلی و بورژوازی جهانی برای سرکوب انقلاب اکتبر بر پا شده بود. اما شورش کرونشتات متفاوت بود، زیرا شورشی بود توسط کسانی که زمانی پیشتاز انقلاب اکتبر بودند. کرونشتاتی که در سال 1917 سنگر بلشویسم بود، ملوانانی که در خط مقدم انقلاب اکتبر قرار داشتند و تروتسکی کرونشتات را «فخر و شکوه انقلاب روسیه» خطاب کرده بود، حالا شورش کرده بود!

بورژوازی جهانی سعی کرده است از تراژدی کرونشتات حداکثر استفاده تبلیغاتی را ببرد تا کمونیسم را مترادف با توتالیتاریسم قلمداد کند. ضد انقلاب برآمده از ویرانه های انقلاب اکتبر را تداوم دهنده حقیقی تئوری های مارکس بنامند که سرانجام به گولاگ (سرزمین تبعیدی سیبری) ختم خواهد شد. برای ایدئولوگها و مورخین بورژوایی تراژدی کرونشتات، یک موهبت، یک رویداد خوشایند بود، ثابت میکرد هر بدیلی به جای نظام سرمایه داری به استبداد ختم خواهد شد، انقلاب خالقان خود را سرکوب خواهد کرد. در عوض بهترین گزینه ممکن سرمایه داری و لیبرالیسم می باشد.

استالینیستها و تروتسکیستها شورش کرونشتات را دسیسه ضد انقلاب، توطئه گارد سفید یا در بهترین حالت ملوانانی می­دانند که حالا خرده بورژوا شده بودند و تحمل شرایط اسف بار برای پایان جنگ داخلی را نداشتند و علیه پرولتاریا شورش کرده بودند. آنارشیست ها، شورش کرونشتات را سومین انقلاب علیه دیکتاتوری بلشویکها توصیف می کنند و خود را وارثان حقیقی شورشیان کرونشتات قلمداد می کنند. آنارشیستها در ضدیت با مارکسیسم، اغلب به همان استدلالات بورژوایی چنگ می اندازند، بطوری که تراژدی کرونشتات را بعنوان تائیدی بر حقانیت مواضع خود در مخالفت با ایده حزب انقلابی و دیکتاتوری پرولتاریا ارزیابی می کنند.

برای انترناسیونالیستها، هیچ کدام از توصیفات بالا، بیان دیالکتیکی روند حوادث اجتماعی نیست و نمیتوان به سادگی از این تراژدی صرف نظر کرد. برای انترناسیونالیستها تمامی این روایت ها، ارائه نسخه جعلی از مارکسیسم  و حوادث اجتماعی است. در مقابل این جعلیات مارکسیسم، باید از افق مارکسیستی به بررسی زمینه های شکل گیری شورش کرونشتات و سرکوب خونین آن پرداخت. گذشته چراغ راه آینده است. درس آموزی از این حوادث، مانع از تکرار چنین تراژدیهایی در نبرد های آتی طبقه کارگر خواهد بود.

 

فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • انقلاب اکتبر سرآغاز انقلاب جهانی
  • جنگ داخلی و عواقب سیاست کمونیسم جنگی
  • از حزبی علیه قدرت تا حزبی که در قدرت قرار می گیرد
  • آغاز شکست انقلاب جهانی
  • زمینه های شکل گیری قیام کرونشتات
  • سرکوب قیام کرونشتات
  • آنارشیسم و تراژدی کرونشتات
  • درسهای کرونشتات
  • خطوط اصلی مواضع:

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

 

مطالب مرتبط