تشدید تنش های امپریالیستی – موج اعدامها، مجاهدین و تحرکات حزب دمکرات، موضع و وظایف انترناسیونالیستی

 

فهرست مطالب:
 • مقدمه
 • جاه طلبی های امپریالیستی
 • ترکیه و ادعای قدرت منطقه ای
 • گانگسترهای سعودی و ادعای قدرت منطقه ای
 • جنگ نفت
 • 11 سپتامبر و عربستان
 • رزمایش جبهه سعودی
 • جنگ مستقیم ایران و عربستان
 • نگاهی گذرا به روابط تنش آمیزعربستان و ایران
 • گانگسترهای اسلامی و ادعای قدرت منطقه ای
 • پس برجام
 • برنامه موشکی ایران
 • توان سایبری گانگسترهای اسلامی
 • راه اندازی جریانات سلفی در راستای منافع امپریالیستی
 • اعدام یعنی قتل عمد
 • مجاهدین بعنوان پیاده نظام در تنشهای امپریالیستی
 • تحرکات حزب دمکرات
 • وظایف انترناسیونالیستی
 • یادداشت ها:
 • خطوط اصلی مواضع

 

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

 

 

مطالب مرتبط