تـروتسـکی و تـروتسـکیسـم – چگونه تروتسکیسم در چپ سرمایه ادغام شد

کتاب جدیدی منتشر شد!

در این کتاب ما به این موضوع می­پردازیم  که چگونه از یکی از خالقان اصلی انقلاب پر شکوه اکتبر، سخنور نامدار انقلاب کمونیستی و یکی از قهرمانان جنگ داخلی، ایدئولوژی ضد انقلابی و ضد کمونیستی تحت عنوان تروتسکیسم شکل می گیرد.

این بررسی ممکن نمی ­شد مگر آنکه نشان داد وارثان حقیقی کمونیسم (کمونیسم چپ) اگر چه در انزوای مطلق و در سخت ترین شرایط در تمامی حوادث اجتماعی به مواضع پرولتری وفادار بوده و در مقابل به لجن کشیده شدن کمونیسم ایستاده و به دفاع از مارکسیسم برخاسته اند. پس می­توان گفت تنها بدیل برای امکان وقوع انقلاب جهانی آینده تداوم کمونیست چپ می باشد.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • تروتسکی و انقلاب 1905
 • تروتسکی در زیمبروالد
 • تروتسکی و نقش او در انقلاب اکتبر
 • تروتسکی و قرارداد برست لیتوفسک
 • تروتسکی و قرارداد راپالو
 • تروتسکی و جنگ داخلی
 • تروتسکی و کمونیسم جنگی
 • تروتسکی و سیاست نوین اقتصادی
 • تروتسکی و انقلاب جهانی
 • تروتسکی و دوران گذار
 • تروتسکی و تز سوسیالیسم در یک کشور
 • تروتسکی و جانشین گرایی
 • تروتسکی و انحطاط سرمایه داری
 • مبارزه لنین علیه بوروکراسی
 • تروتسکی و مماشات با قدرت
 • تروتسکی و پلاتفرم 46 نفر
 • تروتسکی و کمونیست چپ
 • تروتسکی و اپوزسیون کارگری
 • تروتسکی و تراژدی کرونشتات
 • تروتسکی و جبهه متحد
 • تروتسکی و آخرین مقاومت های مخالفان
 • گسست بین تروتسکی و کمونیست چپ
 • تروتسکی و ماهیت شوروی
 • تروتسکی و انقلاب سیاسی
 • تروتسکی و آنتریسم
 • تروتسکی و عروج نازیسم
 • تروتسکیسم و حوادث اسپانیا
 • تروتسکی و تشکیل انترناسیونال چهارم
 • تروتسکیسم و برنامه انتقالی
 • تروتسکیسم و جنگ جهانی دوم
 • تروتسکیسم و مفهوم امپریالیسم
 • تروتسکیسم و نیروی مادی انقلاب سوسیالیستی
 • تروتسکیسم و بحران در اردوی ضد انقلاب
 • تروتسکیسم و جنگهای امپریالیستی
 • تروتسکیسم و تروتسکیستها
 • تروتسکیسم در ایران
 • جمعبندی و کلام آخر
 • خطوط اصلی مواضع:

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر کتاب را داونلود کنید!

 

مطالب مرتبط