درسهائی از اعتصابات و مبــــارزات کـــارگـــری و وظایـف انتـرنـاسیـونـالیستی

هم زنجیران!

انترناسیونالیستها!

مخالفان بردگی مزدی!

گرایشات راست و چپ سرمایه با توجه به منابع سرشاری که دارند، قادر به مهندسی افکار عمومی هستند. انترناسیونالیستها در انزوای مطلق از مواضع و اهداف پرولتری دفاع می کنند. کمک کنید تا روایت و افق انترناسیونالیستها از مبارزات و اعتصابات کارگری بدست دیگر هم طبقه ای هایمان برسد.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • نقش طبقه کارگر در تولید ارزش اضافی
 • شلاق زدن کارگران
 • خودکشی کارگران
 • اعتصاب معلمان
 • اعتصاب رانندگان و کامیون داران
 • اعتصاب کارگران ماشین سازی هپکو
 • اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد
 • اعتصاب کارگران هفت تپه
 • نقش زنان در اعتراضات و اعتصابات کارگری
 • مدافعان بردگی مزدی در لباس کارگر
 • سرکوب رهبران کارگری
 • جنبش دانشجوئی در خدمت جنبش کارگری
 • نقش مدیای بورژوازی
 • همبستگی طبقاتی
 • بخش خصوصی یا دولتی
 • اتحادیه های کارگری در مقابل طبقه کارگر
 • تجربه شرکت واحد
 • مدیریت کارگری
 • شوراهای کارگری
 • وظایف انترناسیونالیستی
 • همزنجیران!
 • یادداشتها:
 • خطوط اصلی مواضع:
با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

مطالب مرتبط