مائوئیسم فرزند خلف استالینیسم

چیزی که بنام «انقلاب توده ای چین» نام گرفته است در واقع گورکن انقلاب پرولتری چین بود که در آن، انقلاب پــرولـتری چین در خون کارگران شانگهای و کانتون غـرق شـد.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • موقعیت طبقه کارگر و شکل گیری حزب کمونیست چین
 • انترناسیونال کمونیستی و انقلاب در چین
 • روسیه سنگر ضد انقلاب
 • مبارزه انقلابی بین سالهای 1927 – 1925
 • کودتای ژنرال چیانگ کای چک و لشکرکشی به سوی شمال
 • قیام پرولتاریای شانگهای
 • بورژوازی انقلابی طبقه کارگر را قتل و عام نمود
 • نابودی حزب طبقه کارگر
 • ارتش سرخ و رهبران قیام
 • تروتسکی و درس آموزی از تجربیات سال 1927
 • کمونیست چپ و درس آموزی از تحولات چین
 • صحنۀ مناقشات امپریالیستی
 • راهپیمایی بزرگ در خدمت جنگ امپریالیستی
 • اتحاد مجدد حزب کمونیست چین با کومین تانگ
 • شکست وانگ مینگ ومماشات با ایالات متحده
 • تسلط مائو بر حزب و تصفیه مخالفین
 • شکلگیری سرمایه داری دولتی تحت عنوان «جمهوری خلق چین»
 • بحران در کمپ ضد انقلاب
 • کلام آخر
 • یادداشت ها:
 • خطوط اصلی مواضع:

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

مطالب مرتبط