مباحثه ای با جریان کمونیست بین المللی: سازمان انقلابی یا انتشاراتی انقلابی؟

 

بحث و مناظره برای انترناسیونالیستها حیاتی، ضروری و لازم است. جنبش انقلابی نمی تواند قدمهای موثری بر دارد مگر اینکه انترناسیونالیستها نقشی پویا و دینامیک در تکامل این جنبش داشته باشند. این تنها از طریق جدل و مباحثه از دیدگاههای متفاوت درون فضای سیاسی پرولتری امکان پذیر است.

 

فهرست مطالب:
1. مقدمه
2. آگـاهی طبقاتـی
1 .2 آگاهی طبقاتی محصول مبارزه خود طبقه کارگر
2 .انتقال آگاهی طبقاتی بدرون طبقه کارگر
3 .2 تفاوتهای ایدئولوژی و آگاهی طبقاتی
3. سازمان انقلابی در طول سرمایه‎داری
1 .3 در دوران رشد سرمایه‎داری
2 .3 در دوران انحطاط سرمایه‎داری
1 .2 .3 درک جانشین گرایانه از حزب انقلابی در درون طبقه کارگر
2 .2 .3 درک حزب توده ای در درون جنبش کارگری
3 .2 .3 نمونه لهستان و فقدان سازمان انقلابی
4. وظایف روز انقلابیون
5. مسئله فراکسیون
6. درک سازمانی چپ آلمان و هلند
1 .6عقب نشینی های سازمانی چپ آلمان و هلند
2 .6 مرگ گورتر(Gorter) و ناپدید شدن چپ آلمانی و هلندی
3 .6 روحله و چپ آلمانی – هلندی
7. درک سازمانی کمونیست چپ ایتالیا
8. ظهور شوراگرائی
9. خطراتی دربارۀ درک سازمانی
1. 9 خطر جانشین گرایانه
10. رابطه حزب و طبقه
11. نقش و مسئولیت سازمانهای انقلابی
1 .11 در دوران رو به رشد سرمایه‎داری
2 .11 در طول دوران انحطاط سرمایه‎داری
3 .11 ابعاد تاریخی و انترناسیونالیستی سازمان انقلابی
4 .11 فعالیت سازمان انقلابی
5 .11 اهداف سازمان انقلابی
12. دفاع از ماهیت پرولتری سازمان انقلابی
13. عواقب ابهامات جریان کمونیست بین‎المللی در رابطه با آگاهی طبقاتی و سازمان انقلابی
14. نتیجه گیری و کلام آخر
خطوط اصلی مواضع:

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

مطالب مرتبط