مباحثه ای با حزب کمونیست بین‌الملل (برنامه کمونیستی): مارکسیسم یا شارپیسم؟

 

بحث و مناظره برای انترناسیونالیستها حیاتی، ضروری و لازم است. جنبش انقلابی نمی تواند قدمهای موثری بر دارد مگر اینکه انترناسیونالیستها نقشی پویا و دینامیک در تکامل این جنبش داشته باشند. این تنها از طریق جدل و مباحثه از دیدگاههای متفاوت درون فضای سیاسی پرولتری امکان پذیر است.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه     
 • مارکسیسم یا شارپیسم؟           
 • جنگ امپریالیستی و وظایف انقلابیون      
 • وظیفه سازمان انقلابی              
 • اعتراضات مردمی یا مبارزه طبقاتی          
 • تسخیر کارخانه یا تسخیر قدرت سیاسی    
 • اتحادیه های کارگری بخشی از دولت سرمایه         
 • چپ سرمایه             
 • ضرورت مباحثه       
 • وظایف کمونیست چپ           
 • خطوط اصلی مواضع

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر کتابچه را دانلود کنید

مطالب مرتبط