معیارهای لازم برای یک مباحثۀ سیاسی

بحث و مناظره برای انترناسیونالیستها حیاتی، ضروری و لازم است. جنبش انقلابی نمی تواند قدمهای موثری بر دارد مگر اینکه انترناسیونالیستها نقشی پویا و دینامیک در تکامل این جنبش داشته باشند. این تنها از طریق جدل و مباحثه از دیدگاههای متفاوت درون فضای سیاسی پرولتری امکان پذیر است. معیارهای سیاسی برای یک مباحثۀ سیاسی بقرار زیر است:

 

   • پذیرش مارکسیسم بعنوان متدولوژی و تئوری پرولتاریا.
   • پذیرش انقلاب اکتبر بمثابه انقلاب پرولتری.
   • رد بی قید و شرط چپ سرمایه: استالینیستها ، مائوئیستها ، تروتسکیستها و آنارشیستهای رسمی چپ دستگاه سیاسی سرمایه را نمایندگی می کنند.
   • رد بی قید و شرط سرمایه داری دولتی و خود گردانی
   • پذیرش ضرورت تاریخی حزب کمونیست انترناسیونالیست ، همچون یک سلاح ضروری برای پیروزی انقلاب کمونیستی.

مطالب مرتبط