مکاتبۀ اول با مبارزۀ طبقاتی

توضیح:

ما در زیر مکاتبه با رفیق آلکس از مبارزه طبقاتی «Klasbatalo» (ترجمه ما) را منتشر می کنیم. سیاست ما درج رسید نامه ها یا پاسخهای آنها در سایتمان نیست. ولی این مکاتبه انعکاسی از معیارهای لازم برای یک بحث سیاسی است. در زیر عین متن مکاتبات است:

سلام رفقا،

همانطوری که در ایمیل قبلی گفتم، من برگشته ام تا بحث را با شما پی بگیرم. من واقعا مشتاق هستم تا با گروه شما مباحثه کنم از آنجائیکه ما مواضع سیاسی مشترکی داریم. در حال حاضر من عضو یک گروه کمونیست چپ بنام «مبارزه طبقاتی» هستم که در مونترال کانادا مستقر است.

ما … هستیم که اخیرا با IFCL (فراکسیون داخلی اسبق از جریان کمونیست بین المللی)، گروه مباحثات (چیزیکه شاید شما هم میدانید یک برش از جریان کمونیست بین المللی است)، موسسه اونوراتو دامِن  (که یک برش از گرایش کمونیست انترناسیونالیست است)؛ مباحثه داشتیم و در سطح سیاسی جدیدی برای ما، چند هفته پیش دیدار غیر رسمی با گروه کارگران انترناسیونالیست کانادائی داشتیم.

بنابراین برای شروع با یک روش خوب، خطوط عمده نظراتمان را برایتان ارسال می کنم تا بررسی کنید.

همانطوری که خواهید دید، ما میراث مشترکی داریم: کمونیست چپ.

آیا شما می توانید نظرات خودتان را در بارۀ آنها برای شروع بحث برادرانه برای ما ارسال کنید؟

در حال حاضر ما نهایت سعی مان را می کنیم تا با گروههای مختلفی که همان میراث مشترک کمونیست چپ را دارند در یک بحث برادرانه درگیر [مباحثه] شویم، برای اینکه آنها آن نکاتی را دریابند: که در نهایت [توانمان] کمکشان کنیم تا همگرائی پیدا کنند و بر حالتی از فرقه گرائی خود، چیزی که به نظر میرسد نوعی گرایش در دهۀ اخیر شده است، غلبه پیدا کنند.

بنابراین، من امیدوارم، اخباری را از طرف شما دریافت کنم، لذا ما بتوانیم بحث را با یکدیگر پیش بریم.

برادرانه
آلکس از طرف مبارزه طبقاتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پاسخ مـا

 

“انقلابهای پرولتری … مدام از خود انتقاد می کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف می سازند و به آنچه که انجام یافته به نظر می رسد باز می گردند تا بار دیگر آن را از سر بگیرند، خصلت نیم بند و جوانب ضعف و فقر تلاشهای اولیه خود را بی رحمانه به باد استهزا می گیرند، دشمن خود را گویی فقط برای آن بر زمین می کوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غول آسا علیه آنها قد برافرازد…”
مارکس ، هجدهم برومر لوئی بناپارت

رفیق آلکس

تشکر از ایمیل شما. ما بر این باوریم که بحث و مناظره برای انترناسیونالیستها حیاتی، ضروری و لازم است. جنبش انقلابی نمی تواند قدمهای موثری بر دارد مگر اینکه انترناسیونالیستها نقشی پویا و دینامیک در تکامل این جنبش داشته باشند. این تنها از طریق جدل و مباحثه از دیدگاههای متفاوت درون فضای سیاسی پرولتری امکان پذیر است.

هدف بحث باید در راستای کمک به شفافیت فضای سیاسی پرولتری باشد، چیزی که بنوبۀ خود به آماده سازی برای شکل گیری تاریخی حزب کمونیست انترناسیونالیست که سلاحی ضروری برای پیروزی انقلاب کمونیستی است، کمک نماید.

شما لیستی از گروههائی را که با آنها در مباحثه بوده اید، نوشته اید، بدون هیچ اشاره ای به خود “مباحث”. برای ما، هدف شما، از بحث با ما ناروشن است. آیا شما میخواهید این لیست شما طولانی تر شود؟ معیار شما برای مباحثه با یک محفل، گروه و یا جریان سیاسی چیست؟

برای ما اقدامات و عملکرد شما در راستای کمک به شفافیت درون فضای سیاسی پرولتری نبوده است، بلکه در راستای سردرگمی های بیشتر بوده است. شما به ابهاماتی در مورد مهمترین جریانات درون فضای سیاسی پرولتری یاری رسانده اید. اما اجازه بدهید ابتدا توضیح زیرین را بدهیم.

هنگامی که ما از روزا لوکزامبورگ بعنوان یک منبع الهام بخش برای پرولتاریا صحبت می کنیم، این به آن معنی نیست که ما از ناروشنی های او در مورد احزاب توده ای [در عصر انحطاط سرمایه داری] و یا پروسه تکامل آگاهی طبقاتی صرف نظر می کنیم. یا هنگامی که ما از لنیـن بعنوان بزرگتــرین مارکسیستی که تاریخ پرولتاریا به خود دیـده نام می بریم، مجددا این به آن معنا نیست که ما به نا روشنائی های او در مورد مسئله ملی و یا از درک سال 1902 او در مورد در مورد تکامل آگاهی طبقاتی بی اعتنائیم.

و هنگامی که ما از جریان کمونیست بین المللی و گرایش کمونیست انترناسیونالیست بعنوان مهمترین جریاناتی که بعد از انحطاط انترناسیونال کمونیستی، پرولتاریا بوجود آورده است صحبت می کنیم، باز این بدان معنا نیست که ما از نا روشنائی های احتمالی آنها صرف نظر می کنیم. این جریانات، مهمترین جریاناتی هستند که از لحاظ تاریخی و ارگانیک ریشه در جریانی دارند که در سیاهترین دوره ضد انقلاب از مواضع کمونیستی دفاع کرده اند. این جریانات همچنان مهمترین پیشقراول پرولتاریا هستند.

ما به همه توصیه می کنیم که این جریانات را مورد نقد سیاسی خود قرار دهند، اما یک دیوار چینی نقد سیاسی را از بی اعتبار کردن جدا می کند. ما اعلام کرده ایم که هر گونه حمله ای به این جریانات، یک حمله ای است به صدای انترناسیونالیستی و پیشروی و دستاوردهای آنها، دستاوردی نه فقط برای خود آنها بلکه برای طبقه کارگر، کمونیست چپ و تمامی انترناسیونالیستها است.

ما اولی را از لیست شما انتخاب می کنیم، “IFCL (فراکسیون داخلی سابق از جریان کمونیست بین المللی)” که شما در مباحثه بوده اید. ما فراکسیون داخلی و خارجی از جریان کمونیست بین المللی را برسمیت نمی شناسیم. شکل یابی فراکسیون به مفهوم این است که جریان مربوطه کاملا به زمین بورژوازی منتقل شده است (در این رابطه جریان کمونیست بین المللی). عملکرد این جماعت (IFCL) بی اعتبار کردن جریان کمونیست بین المللی با اسم رمز ایجاد “فراکسیون” و نجات جریان کمونیست بین المللی بوده است. اگر جریاناتی شبیه کمونیزم کارگری از ایران واژه هائی مانند کارگر، کمونیسم و غیره را به لجن کشیده اند، این جماعت نیز «کمونیست چپ»، «انترناسیونالیسم»، «بیلان» و غیره را به لجن کشیده اند.

این فراریان از «کمونیسم چپ» هرگز در درون جریان کمونیست بین المللی نجنگیدند، چرا که پیش شرط برای چنین مبارزه ای نبود، در غیر اینصورت داستان نبرد اینها از پاریس تا مارسی و از مارسی تا مکزیکو سیتی باید منبع الهام بخش برای نسل جدیدی از انترناسیونالیستها می شد.

برای ما کمونیسم چپ نه فقط تعدادی “مواضع سیاسی” بلکه اصول و ارزشهای پرولتری است. برای مقابله با نفوذ ایدئولوژیهای بورژوائی و خرده بورژوائی، بخشی از وظایف خستگی ناپذیر انترناسیونالیستها باید صرف تحکیم ارزشهای پرولتری گردد که خود انعکاسی از آگاهی طبقاتی پرولتری است.

پیش شرط مباحثه سیاسی با شما این است که شما به شکل جدی عمکلکرد خود را مورد نقد قرار دهید و علنا از عملکرد گروهائی چون “IFCL” فاصله بگیرید و به تقویت پرنسیپ ها و ارزشهای پرولتری یاری رسانید. ما شما را به این امر تشویق می کنیم.

با درودهای انترناسیونالیستی
صدای انترناسیونالیستی
23 مهر 1390

مطالب مرتبط