مکاتبۀ دوم با مبارزۀ طبقاتی

رفقای عزیز از مبارزۀ طبقاتی!

با تشکر از نامۀ شما. شور و شوق شما برای مباحثه علیرغم کاستی های جدی آن قابل قدر دانی است. شما تلاش نکرده اید، به پرسش ها و نکاتی که برای شما مطرح کرده بودیم، توضیح دهید. ما از شما خواستیم تا توضیح دهید، “معیار شما برای مباحثه با یک محفل، گروه و یا جریان سیاسی چیست؟”

ما در آخرین نامه مان به شما توضیح دادیم، برای ما، هدف شما، از مباحثه با ما مشخص نیست. بنابراین ما برای شروع مباحثه شرایط گذاشتیم. خواست های ما همچنان باقی است و ما مجددا تکرار می کنیم:

“پیش شرط مباحثه سیاسی با شما این است که شما به شکل جدی عمکلکرد خود را مورد نقد قرار دهید و علنا از عملکرد گروهائی چون “IFCL” فاصله بگیرید و به تقویت پرنسیپ ها و ارزشهای پرولتری یاری رسانید.”

تا آن موقع توضیحات ما به شرح زیر است:

ما تعجب نکردیم که شما با ما تماس گرفتید، شما اولین گرایشی نیستید که با تماس گرفتید و آخرین نیز نخواهید بود. شما مفهوم «گرایش سیاسی» را با «فراکسیون سیاسی» قاطی می کنید. ما درکی یک بنی یا یکپارچه (monolithic conception) از سازمان انقلابی نداریم.

ما هرگز از شما نخواستیم که “IFCL” را “محکوم” کنید. چیزی که ما از شما خواستیم، نفی علنی عملکرد گروهائی چون “IFCL” بود. چرا که چنین عملکردهائی وجه مشترک تمامی محافل غیر پرولتری است.

به نظر می آید تمامی فعالیت «مبارزه طبقاتی» تنها در ارتباط با “IFCL” بودن، بوده است! شما می نویسید:

“ما میخواهیم بدانیم چگونه عملکرد ما باعث ایجاد سردرگمی در فضای سیاسی پرولتری شده است، به سادگی به خاطر این واقعیت که ما با IFCL در ارتباط بوده ایم.”

بار دیگر، از آنجائیکه ظاهرا «مبارزه طبقاتی» تمامی عملکرد خود را تنها به ارتباط داشتن با “IFCL” خلاصه می کند، فرقه گرائی دشمن اصلی قلمداد میشود! شما نوشتید: “فرقه گرائی دشمن اصلی ماست.” فرقه گرائی خود معلول است نه علت، یکی از مشکلات فضای سیاسی پرولتری است. البته، درک شما از فرقه گرائی، ریشه های خود را دارد.

ما بر این باوریم نفوذ ایدئولوژی های بورژوائی و خرده بورژوائی، نه تنها دشمن اصلی [خطر اصلی] برای طبقه کارگر، بلکه جریانات سیاسی آن نیز هست. لذا ما اعتقاد داریم، وظایف خستگی ناپذیر انترناسیونالیستها باید تلاش در جهت تقویت اصول و ارزش های پرولتری باشد.

شما در مورد این مشکلات هرگز صحبت نمی کنید، چرا که به نظر میرسد شما تلاشی در راستای تقویت اصول و ارزش های پرولتری نمی کنید. ما بر این باوریم یک انتقاد جدی از عملکرد «مبارزه طبقاتی» نه تنها «مبارزه طبقاتی» را تضعیف نخواهد کرد بلکه باعث تقویت «مبارزه طبقاتی» نیز خواهد شد، چیزی که به تقویت اصول و ارزش های پرولتری یاری خواهد رساند. ما رفیقانه شما را به چنین نقدی فرا میخوانیم.

با درودهای کمونیستی
صدای انترناسیونالیستی
13 آذر 1390

مطالب مرتبط