ناسیونالیسم سم کشنده برای مبارزۀ طبقاتی

ناسیونالیسم چیست و این مسئله در دوره های متفاوت سرمایه داری، یعنی دوران رشد و تکامل و انحطاط آن چه مفهومی داشته است؟ تعریف مارکسیستی دولت، ملت و امپریالیسم چیست؟ چه مواضعی مارکسیستهائی چون مارکس، انگلس، لنین و روزا لوکزامبورگ در این رابطه داشته اند؟ موضع کمونیست چپ در باره ناسیونالیسم چه بوده است؟ چه زمانی ظلم و ستم انسان از انسان ناپدید خواهد شد؟ در این جزوه  سعی خواهیم کرد به این سوالات پاسخی پیدا کنیم. لذا سعی خواهد شد تا حد ممکن از تجربیات و آموزه های پیشینیانمان استفاده کنیم.

فهرست:

 • مقدمه
 • مسئله ملی در طول دوران رشد سرمایه داری
 • پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت ملت ها یا پشتیبانی مشروط از آن
 • کل سیستم سرمایه داری وارد دوران انحطاط خود می شود
 • ماهیت جنگ جهانی اول
 • مسئله ملی در عصر انحطاط سرمایه داری
 • لنین و مسئه ملی
 • روزا لوکزامبورگ و مسئله ملی
 • روزا لوکزامبورگ و مسئله جمهوری آلمان بزرگ
 • آیا امپریالیسم یک قدرت بزرگ (اقتصادی و نظامی) ظالمانه است؟
 • آیا همۀ دولتها (صرفنظر از بزرگیشان، امکانات مالی، قدرت و غیره ) امپریالیستی هستند؟
 • تعریف مارکسیستی امپریالیسم در طول دوران انحطاط چیست؟
 • جنگ آزادیبخش ملی یک نیروی پیاده در اختلافات امپریالیستی
 • طبقه در مقابل طبقه به جای “ملت در مقابل ملت”
 • یادداشت ها:
 • خطوط اصلی مواضع:
جزوه را با کلیک بر روی عکس زیر داونلود کنید!

 

مطالب مرتبط