همبستگی با جریان کمونیست بین المللی

 

 

اخیرا یک گروه بی پرنسیپ و ماجراجوئی تحت نام «گروه بین المللی کمونیست چپ» جریان کمونیست بین المللی را با روش های کثیفی مورد حمله قرار داده است. این کمپین لجن پراکنی تنها به سود پلیس سیاسی است. انترناسیونالیستها صرف نظر از همگرائی و یا واگرائی در مواضع سیاسی شان، باید این چنین اقداماتی را نفی کنند و تاکید کنند که تحت هیچ شرایطی چنین اقداماتی را تحمل نخواهند کرد. ما همبستگی خود را با رفقای جریان کمونیست بین المللی ابراز میداریم و در دفاع از ارزشها و پرنسیپ های پرولتری به این موضوع در آینده نزدیک با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

صدای انترناسیونالیستی

22 اردیبهشت 1393

مطالب مرتبط