همبستگی با گرایش کمونیست انترناسیونالیست

 

بار دیگر یکی دیگر از جریانات مهم کمونیست چپ هدف لجن پراکنی و بی اعتبار سازی قرار گرفته است. بار دیگر مصمم ترین مبارزان کمونیست چپ متهم به ارتباط با نیروهای دولت بورژوائی شده اند. بار دیگر ارزش ها و پرنسیپ های  کمونیست چپ به لجن کشیده شد.

تاریخ پر افتخار و با شکوه گرایش کمونیست انترناسیونالیست با چنین کمپین های لجن پراکنی لکه دار نخواهند شد. گرایش کمونیست انترناسیونالیست به شکل تاریخی و ارگانیک ریشه در جریانی دارد که در سیاه ترین دورۀ ضد انقلاب از مواضع کمونیستی دفاع کرده است. این جریان بیش از 80 سال از مواضع چپ کمونیست دفاع کرده است.

این کمپین لجن پراکنی و بی اعتبار سازی تنها در خدمت پلیس سیاسی است. چپ کمونیست تنها به مفهوم دفاع از برخی مواضع سیاسی نیست بلکه به مفهوم دفاع از ارزشها و پرنسیپ های پرولتری نیز هست.

انترناسیونالیستها صرف نظر از همگرائی و یا واگرائی در مواضع سیاسی شان، باید این چنین اقداماتی را نفی کنند و تاکید کنند که تحت هیچ شرایطی چنین اقداماتی را تحمل نخواهند کرد. ما همبستگی خود را با رفقای گرایش کمونیست انترناسیونالیست ابراز میداریم. بهترین آرزوها را برای رفقای گرایش کمونیست انترناسیونالیست در نبردهایشان در مبارزۀ طبقاتی برای تحقق انقلاب کمونیستی داریم.

صدای انترناسیونالیستی

2 اردیبهشت 1394

 

مطالب مرتبط