پیام به نشست بین المللی گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

رفقای عزیز!

درود ما را به نشست بین المللی خود پذیرا باشید. نشست شما در حالی برگزار می شود که سرمایه داری در عمیق ترین بحران تاریخی خود فرو رفته است و این بحران بهانه ای شده برای حمله روزانه به سطح استاندارد زندگی طبقه کارگر ، در سراسر جهان. این دولتهای پیرامونی سرمایه داری نیستند که خونریزی می کنند ، بلکه از لحاظ اقتصادی توســعه یافته ترین ، پیشرفته ترین کشـورهای سرمایـه داری ، دولتــهای متروپل سرمایه داری هستند که برای زنـــده مانــدن خــود تقلا می کنند و بهای آنرا طبقه کارگر پرداخت می کند.

شما یکی از جریان هائی هستید که تاریخا و ارگانیک ریشه در جریانی دارید که در سیاهترین دورۀ ضد انقلاب از مواضع کمونیستی دفاع کرده است. این بدان معنی است که انتظارات از شما زیاد است ، به ویژه هنگامی که جناح چپ سرمایه سعی در ایجاد سردرگمی در صفوف طبقه کارگر دارد ، از طریق اینکه اعلام میدارند دولتها از طریق تصویب لوایح میتوانند زیان ناشی از بحران را کاهش دهند. برای پاسخگوئی به وظایف و نیازهائی که برخواسته از وضعیت و شرایط کنونی است ، مسئولیت بزرگی بعهدۀ انترناسیونالیستها و به ویژه شماهست ، تجزیه و تحلیل شرایط و ارائه جهت گیری شفاف سیاسی به پرولتاریا. با آرزوی بهترین موفقیت ها برای نشست شما.

با درودهای کمونیستی

صدای انترناسیونالیستی

مطالب مرتبط