چپگرایی در نقش شوراگرایی دگردیسی‌یافته

در دفاع از شرافت انقلابی انگلس، رزا لوکزامبورگ و لنین و در مقابل تحریفات، جعلیات و وارونه‌سازی جنبش کمونیستی و همچنین در مقابل به لجن کشیدن نبردهای کارگری و کمونیستی با نام مارکس، توسط گرایشی تحت عنوان «گرایش لغو کار مزدی» کتاب «چپگرایی در نقش شوراگرایی دگردیسی‌یافته» در دفاع از مارکسیسم  منتشر  شد.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • پروسه تکوین گرایش لغو کار مزدی
 • مارکسی یا مارکسیسم؟
 • عدم پایبندی به پرنسیپ های اولیه
 • تریبون ضد سرمایه یا تریبون چپگرایی؟
 • عروج پرولتاریا بعنوان یک طبقه اجتماعی
 • مفهوم انحطاط سرمایه داری
 • مفهوم مارکسیستی مبارزه ضد امپریالیستی
 • انقلاب بورژوایی یا انقلاب پرولتری؟
 • پرنسیپ‌های مارکسیست‌ها
 • تحریف انگلس یا تحریف مارکسیسم؟
 • دهه 1840 دهۀ به میدان آمدن طبقه کارگر
 • تجربه 1848 و افق انقلاب پرولتری
 • مارکسیسم علیه شارپیسم
 • مارکس و حق رای عمومی
 • مارکس و کمون پاریس
 • تکامل سرمایه‌داری و اتحادیه‌های کارگری
 • انتریسم گرایش لغو کارمزدی
 • چهره سرشناس کارگری یا مترجم سرمایه سالار
 • تشکل ضد سرمایه‌داری
 • شوراهای کارگری یا کاریکاتوری به نام شورا
 • بی مسئولیتی مارکس؟
 • جعل نبردهای طبقاتی به سبک استالینیسم
 • تاریخ‌نویسی به سبک استالینیسم
 • سوسیال دموکراسی قاتل انقلاب آلمان
 • رزا لوکزامبورگ و گمراه‌سازی کارگران
 • ناسیونالیسم گرایش لغو کارمزدی
 • مفهوم مارکسیستی استثمار
 • کمونیسم چپ، تنها افق
 • خطوط اصلی مواضع:

 

کتاب را با کلیک کردن روی تصویر دانلود کنید!

 

مطالب مرتبط