کـارگـران ضد سرمایه‌ داری تجلـی بی افقـی شـوراگـرایـی

برخلاف کمونیسم چپ که از اوج‌گیری انقلاب جهانی نشات گرفت و بیانگر قوت پرولتاریا است، کمونیسم شورایی از حضیض و فرود انقلاب جهانی شکل گرفت، لذا برخلاف کمونیسم چپ، کمونیسم شورایی بیانگر ضعف پرولتاریا بود. با این وجود کمونیسم شورایی در دهه 1920 و 1930 با وجود یک رویکرد ایده‌آلیستی به تاریخ پرولتاریا و با وجود گیج سری‌ها توانست به مواضع پرولتری وفادار بماند.

شروع جنگ جهانی دوم «کمونیسم شوراگرایی» را از صحنه سیاسی محو کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، جریانات و یا مبارزانی سعی کردند که به مواضع «کمونیسم شوراگرایی» سروسامان بدهند که بشدت از آنارشیسم، آزادیخواهی، کارگرایی، آنتی فاشیسم، مدرنیسم و غیره تاثیر پذیرفته بودند. به عبارت بهتر  بعد از جنگ جهانی دوم، از «کمونیسم شورایی» به «شوراگرایی» دگردیسی کرد که بیشتر به آنارشیسم نزدیک بود تا به «کمونیسم شورایی» اولیه. لذا جنگ جهانی دوم خط تمایز «کمونیسم شورایی» از «شوراگرایی» است.

کارگران ضد سرمایه داری نمی‌خواهند هویت و تعلق سیاسی خود را بدرستی اظهار بدارند، اما به شوراگرایی دگردیسی شده تعلق دارند. هدف این کتاب نه بررسی عملکرد کلی کارگران ضد سرمایه‌داری بلکه بررسی عملکرد این گرایش در پرتو حوادث و اعتراضات اخیر است.

نشان دادن اینکه با وجود آنکه این گرایش فکری در بعضی مقاطع توانسته موضع درستی ایفا کند اما به خاطر اغتشاشات نظری که از بی افقی دیدگاه جریان اصلی نشات گرفته به این معنا که به شوراگرایی دگردیسی شده تعلق دارد، در حوادث اجتماعی عملکردی همچون چپ سرمایه را ایفا کرده و به اغتشاشات فکری در درون طبقه کارگر دامن بزند.  به تبع آن نه به عنوان کارگران ضد سرمایه‌داری بلکه بعنوان کارگران ضد دیکتاتوری در حوادث اجتماعی ظاهر می‌شوند و عملکردی هم راستا با چپی دارند که ظاهرا خود منتقد آن بوده یا هستند.

بررسی‌های این کتاب در پرتو حوادث واقعی نشان میدهد که شوراگرایی نه تنها سرابی بیش نیست، نه تنها نمی‌تواند یک مرجعی برای مبارزات طبقه کارگر باشد بلکه به اغتشاش فکری در طبقه کارگر  نیز دامن میزند، مبارزه کارگران را سترون میکند و از همه مهمتر طبقه کارگر را از وظیفه تاریخی خود انقلاب جهانی کمونیستی دور میسازد. در مقابل کمونیسم چپ با وجود ابهامات، گیج‌سریها و حتی اشتباهاتی که مرتکب شده است، همواره به مواضع و اهداف پرولتری وفادار بوده و مسیر را در نبردهای طبقاتی نشان داده و مرجعی برای مبارزات طبقه کارگر بوده است. کمونیسم چپ تداوم حقیقی مارکسیسم در صد سال گذشته بوده و به بخشی از حافظه تاریخی پرولتاریا تبدیل شده است.

شوراگرائی بیانگر ضعف پرولتاریا است نه قدرت آن، واقعیت این است که یک وجه مشترک خیلی مهم بین شوراگرائی و سوسیال دمکراسی وجود دارد، جنبش یعنی همه چیز و هدف یعنی انقلاب جهانی کمونیستی هیچ چیز. شوراگرایی سرابی بیش نیست، به جای ابهام‌آفرینی و ایجاد اغتشاش فکری در طبقه کارگر با فصاحت و بلاغت ضد سرمایه‌داری که نتیجه اش نه رهایی بردگان مزدی بلکه تداوم توحش سرمایه است، با گرایشات کمونیست چپ وارد مباحثه شوید. به پیشروی کمونیسم چپ یاری رسانید تا با دخالت فعال و انترناسیونالیستی در مبارزه طبقاتی، در خدمت ارتقاء مبارزه طبقاتی در مقیاس انترناسیونالیستی قرار بگیرید. در راستای شکل‌گیری حزب کمونیست انترناسیونالیست و بین المللی کوشا باشید، چرا که بدون حزب کمونیست انترناسیونالیست و بین المللی امکان وقوع انقلاب جهانی کمونیستی وجود ندارد. اگر طبقه کارگر به حکم تاریخی خود، یعنی به زیر کشیدن سرمایه‌داری از طریق انقلاب جهانی کمونیستی عمل نکند، نابودی بشریت حتمی است. برای پایان دادن به بربریت و وحشیگری سرمایه‌داری آلترناتیو انترناسیونالیست‌ها بیش از هر زمان دیگری معتبر است:

انقلاب کمونیستی یا نابودی بشریت!

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • تعلق سیاسی کارگران ضد سرمایه‌داری
 • کارگران ضد سرمایه‌داری و فاشیسم
 • کارگران ضد سرمایه‌داری و رفرمیسم
 • ناسیونالیسم کارگران ضد سرمایه‌داری
 • ریشه اعتراضات به باور کارگران ضد سرمایه‌داری
 • نیروی مادی اعتراضات به باور کارگران ضد سرمایه‌داری
 • ماهیت جنبش اعتراضی به باور کارگران ضد سرمایه‌داری
 • خواست زنان کارگر به روایت کارگران ضدسرمایه‌داری
 • درس شجاعت از منظر کارگران ضد سرمایه داری
 • نمایش قدرت توده ها با تسخیر شهرداری و فروشگاهها
 • زبونی کارگران و حماسه آفرینان ضد دیکتاتوری
 • نقد جنبش اعتراضی توسط کارگران ضد سرمایه‌داری
 • سرکوب ضرورت تداوم استثمار
 • طبقه کارگر یا توده‌ها
 • خشونت طبقاتی یا ماجراجویی
 • نبرد طبقاتی یا مبارزه ملی؟
 • سوسیالیسم مائوئیستی کارگران ضد سرمایه‌داری
 • برنامه حداقل کارگران ضد سرمایه‌داری
 • ارزش‌های پرولتری یا ارزش‌های بورژوای
 • تاریخ مبارزات کارگری به روایت کارگران ضدسرمایه‌داری
 • تخدیرکارگران به روایت کارگران ضد سرمایه‌داری
 • طبقه کارگر شریک اعدام‌ها
 • چگونگی ضد سرمایه‌داری شدن جنبش اعتراضی
 • شوراهای ضد سرمایه داری
 • پارتیزان‌های تسخیر کارخانه
 • مسخ قدرت شورایی
 • برچیدن تولید کالایی بدون انقلاب اجتماعی
 • کمونیسم چپ، تنها افق
 • خطوط اصلی مواضع:

با کلیک کردن روی تصویر زیر کتاب را دانلود کنید!

مطالب مرتبط