کمونیـزم کارگری وجدان رادیکال چپ سرمایه

کتاب جدیدی منتشر شد!

 

فهرست مطالب کتاب :

 • مقدمه
 • آذرخش
 • سهند، هوادار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
 • گرایش خط 3 و اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
 • سهند و مبارزه ضد امپریالیستی
 • خمینی خرده بورژوا
 • تغییر نام از سهند به اتحاد مبارزان کمونیست
 • ایدئولوژی مارکسیست – لنینیستی اتحاد مبارزان کمونیست
 • کشور اتحاد مبارزان کمونیست
 • اتحاد مبارزان کمونیست و جنبش “کمونیستی” ایران
 • اتحاد مبارزان کمونیست و جناح تئوکراتیک بورژوازی
 • انقلاب 1357 ایران از منظر اتحاد مبارزان کمونیست
 • مفهوم مارکسیستی انقلاب اجتماعی
 • انقلاب دمکراتیک از منظر اتحاد مبارزان کمونیست
 • پس گرفتن انقلاب دمکراتیک
 • دزدی آثار دیگران
 • مباحث اقتصادی اتحاد مبارزان کمونیست
 • مفهوم مارکسیستی مافوق سود
 • ارزش نیروی کار و اتحاد مبارزان کمونیست
 • بهرۀ مالکانه مطلق و اجارۀ تفاضلی
 • مفهوم مارکسیستی انباشت سرمایه
 • برنامه حداق اتحاد مبارزان کمونیست
 • جنگ و اتحاد مبارزان کمونیست
 • عصر جنگهای امپریالیستی و عصر انقلابات کمونیستی
 • دلایل شکل گیری جنگ امپریالیستی ایران و عراق از نگاه چپ سرمایه
 • گوشت دم توپ کردن کارگران در جبهه دفاع از جنگ امپریالیستی
 • رای به اعتبارات جنگی
 • افلاس اتحاد مبارزان کمونیست
 • کمونیزم کارگری و دیگر جنگها
 • اتحاد مبارزان کمونیست و کودتا
 • بازسازی خط 3 تحت عنوان مارکسیسم انقلابی
 • تشکیل تنها حزب کمونیست دنیا
 • بوندیسم و حق ویژۀ کومله
 • مارکسیسم یا نارسیسیسم
 • کمونیزم کارگری و استالینیزم
 • کمونیزم کارگری و مائوئیسم
 • کمونیزم کارگری و دولت گذار
 • کمونیزم کارگری و سوسیالیزم در یک کشور
 • سوسیالیزم یا سرمایه داری دولتی
 • مکان تاریخی کمونیزم کارگری
 • کمونیسم کارگری و کمونیست چپ
 • کمونیزم کارگری و اتحادیه های کارگری
 • کمونیزم کارگری و مسئله ملی
 • کمونیزم کارگری و استقلال کردستان
 • کمونیزم کارگری و پارلمانتاریسم
 • کمونیزم کارگری و دمکراسی
 • زمینه های فراکسیون کمونیزم کارگری
 • کمونیسم کارگری چیست؟
 • کمونیزم کارگری و معضل کارگری
 • کمونیزم کارگری و کسب قدرت سیاسی
 • کمونیزم کارگری ایدئولوژی شخصیتها
 • کمونیزم کارگری و رابطه با دولتهای خارجی
 • ایدئولوژی مارکسیسم- حکمتیسم
 • کمونیزم کارگری و غربگرائی
 • کمونیزم کارگری و گارد آزادی
 • اضمحلال کمونیزم کارگری
 • کمونیزم کارگری و سر خط نبودن آن
 • دو تکه شدن حزب کمونیست کارگری
 • کمونیزم کارگری و ادعان به شکست
 • پراتیک کمونیزم کارگری از جنس کمونیزم بورژوایی است
 • بحرانهای بعدی
 • کلام آخر و جمعبندی
با کلیک کردن روی تصویر زیر کتاب را دانلود کنید!

مطالب مرتبط