کنفرانس بین‌المللی هالیفاکس

در سال 1357 بورژوازی جهانی برای جلوگیری از رادیکال شدن اعتراضات کارگری، جابجائی در روبنای دستگاه سیاسی را ضروری دید تا سرمایه داری همچنان دست نخورده باقی بماند تا تداوم انباشت سرمایه تضمین شود. لذا کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه کنفرانس «گوادلوپ» را برگزار کردند و از جنایتکاری چون خمینی، حامی مستضعفین ساختند و او را جانشین بورژوازی سلطنتی کردند.

گانگسترهای غربی در حال کار روی بدیل‌های احتمالی آینده‌شان هستند و کنفرانس گوادلوپ به شکل دیگری و در شکل کنفرانس بین‌المللی هالیفاکس در حال تکرار است. وظیفه رسانه‌های جمعی بورژوایی چون بی‌بی‌سی، ایران انترنشنال، رادیو فردا و … تولید «چهره‌های سرشناس»، «مخالفتین سرشناس»، «فعالین برجسته» است تا مقبولیت‌شان راحت‌تر پذیرفته شود.

تنها طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اجتماعی و با آگاهی به هویت طبقاتی خود بعنوان یک نیروی اجتماعی میتواند از تکرار سال 1357 و گوادلوپ دیگر جلوگیری کند و بورژوازی کثیف اسلامی را به شیوه انقلابی به زیر بکشد. مبارزۀ مستقل طبقه کارگر با اهداف طبقاتی نه تنها مانع آن میشود که طبقه کارگر سیاهی لشکر گوادلوپ، هالیفاکس و.. دیگری نشود بلکه میتواند سرمایه‌داری را به چالش بکشد. ما باید بخاطر منافع طبقاتی خودمان بجنگیم.

زنده باد جنگ طبقه علیه طبقه!

صدای انترناسیونالیستی

6 آذر 1401

مطالب مرتبط