یاد رفیق برنادت گرامی باد!

با اندوه فراوان، قلب انترناسیونالیستی از تپیدن بازایستاد و جریان کمونیست بین المللی یکی از مبارزان خودش را از دست داد. خاموشی یک انترناسیونالیست که در قلب تپنده سرمایه، فرانسه، بر علیه سرمایه می جنگید، نه یک فقدان، فقط برای جریان کمونیست بین المللی ، بلکه برای طبقه کارگر،  کمونیست چپ و همه انترناسیونالیستها است.

رفیق برنادت قطعا با ما هم عقیده می شدی که پافشاری کردن به پرنسیپهای پرولتری که شما باور داشتی و مبارزه کردن با آن نظام اجتماعی بربری که شما یک عمر جنگیدی ، بهترین گرامیداشت یاد و خاطره عزیز شما خواهد بود.

رفقای جریان کمونیست بین المللی و خانواده رفیق برنادت، عمیق ترین احساسات همدردی و همبستگی ما را پذیرا باشید. ما در کنار شما هستیم.

صدای انترناسیونالیستی

7 آذر 1394

 

 

 

 

مطالب مرتبط