مباحثه ای با جریان کمونیست بین المللی: معذورات انتشاراتی انقلابی

 

بحث و مناظره برای انترناسیونالیستها حیاتی، ضروری و لازم است. جنبش انقلابی نمی تواند قدمهای موثری بر دارد مگر اینکه انترناسیونالیستها نقشی پویا و دینامیک در تکامل این جنبش داشته باشند. این تنها از طریق جدل و مباحثه از دیدگاههای متفاوت درون فضای سیاسی پرولتری امکان پذیر است.

در رابطه با اعتراضات کارگری در ایران که در روند تکاملی خود در پائیز 1397 در مقطعی از حالت تدافعی خارج شد و شکل تهاجمی بخود گرفت صدای انترناسیونالیستی در 9 دی 1397 جزوه ای منتشر کرد تحت عنوان «درسهائی از اعتصابات و مبارزات کارگری و وظایف انترناسیونالیستی» که نوعی بیلان از این مبارزات بود.

 در پاسخ به نوشته دیگری از صدای انترناسیونالیستی تحت عنوان «تداوم اعتراضات خیابانی در بربریت سرمایه داری – تنها آلترناتیو مبارزه طبقاتی» که نقدی به موضعگیری جریان کمونیست بین المللی در رابطه با اعتراضات خیابانی مردمی در کشورهای ایران، عراق و اردن بود، جریان کمونیست بین المللی نوشته ای منتشر کرد تحت عنوان «صدای انترناسیونالیستی و اعتراضات در خاورمیانه». صدای انترناسیونالیستی طی جزوه ای تحت عنوان «مباحثه ای با جریان کمونیست بین المللی: طبقه کارگر یا توده ها؟» پاسخ جریان کمونیست بین المللی را داد.

پس از انتشار این جزوه، جریان کمونیست بین المللی بتاریخ 1 ژوئن 2019 نوشته ای منتشر کرد تحت عنوان «پاسخی به صدای انترناسیونالیستی درباره اعتصابات در ایران»[1] که نوشته تاریخ 4 آوریل را به خود دارد. نکته حائز اهمیت این است که در جمعبندی ما از مبارزات کارگری و در جزوه ای که به شکل بیلان منتشر کردیم، کوچکترین اشاره ای به جریان کمونیست بین المللی نشده است که جریان کمونیست بین المللی جواب صدای انترناسیونالیستی را بدهد. نوشته جریان کمونیست بین المللی نقدی به جزوه صدای انترناسیونالیستی نیز نیست. آیا اصولا به یک نوشته یا جزوه در رابطه با اعتراضات کارگری نقد می نویسند یا پاسخ؟ پس نوشته (پاسخ) جریان کمونیست بین المللی بیانگر چه چیزی است؟

پس از نقد ما به جریان کمونیست بین المللی که جریان کمونیست بین المللی فقط اخبار و مباحث مبارزه طبقاتی را بایکوت نمیکرد بلکه از خود مبارزه طبقاتی چشم پوشی کرد. جریان کمونیست بین المللی با عجله نوشته ای منتشر کرد تا بگوید چنین بایکوتی در جریان نبوده است. اما خود نوشته جریان کمونیست بین المللی حقانیت مواضع صدای انترناسیونالیستی را بخوبی بیان میکند.

در این نوشته بررسی خواهیم کرد که اولا چطور جریان کمونیست بین المللی در جریان مبارزه طبقاتی برای خودش نقش پیشقراول را قائل نیست و ثانیا در عمل ابتدا نقش خودش را تا سطح یک انتشاراتی انقلابی تنزل میدهد و ثالثا معذوراتی مطرح می سازد که چرا قادر نبود حتی نقش انتشاراتی انقلابی را نیز ایفا کند.

این نوشته جریان کمونیست بین المللی تنها مصرف درونی دارد، این نوشته به اعضا و هواداران جریان کمونیست بین المللی نوشته شده است، میخواهد به اعضا و هواداران خود بگوید، جواب صدای انترناسیونالیستی را داده است. ترجمه فارسی نوشته در اختیار جریان کمونیست بین المللی است، چرا جریان کمونیست بین المللی نوشته را به زبان فارسی در سایت خود منتشر نمی کند؟ جریان کمونیست بین المللی آگاهانه میخواهد، تعداد کمی از مضمون نوشته او آگاهی داشته باشند، چرا که مضمون نوشته برای کسانی که به تحولات منطقه آشنائی دارند، موضع مغشوش جریان کمونیست بین المللی را بوضوح نشان میدهد. ما مجددا به این مسئله در صفحات بعدی برخواهیم گشت.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • باز هم فرهنگ مباحثه
 • تعهد ایدئولوژیک
 • تنزل دادن نقش خود تا سطح انتشاراتی انقلابی
 • معذورات انتشاراتی انقلابی
 • وارونه کردن مواضع صدای انترناسیونالیستی
 • خود- مدیریتی یعنی تداوم بردگی مزدی
 • شوراهای کارگری
 • مبارزه مستقل کارگری
 • یادداشتها:
 • خطوط اصلی مواضع:
با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

مطالب مرتبط