مباحثه ای با حزب کمونیست بین المللی (پرولتاریا) – کمونیسم کـارگـری متعلق به چپ سرمایه اســت نــه دمــوکــراتیــزم خــرده بــورژوایــی

بحث و مناظره برای انترناسیونالیستها حیاتی، ضروری و لازم است. جنبش انقلابی نمی تواند قدمهای موثری بر دارد مگر اینکه انترناسیونالیستها نقشی پویا و دینامیک در تکامل این جنبش داشته باشند. این تنها از طریق جدل و مباحثه از دیدگاههای متفاوت درون فضای سیاسی پرولتری امکان پذیر است.

حزب کمونیست بین المللی(پرولتاریا) [1] یکی از جریانات کمونیست چپ است که ریشه در فراکسیون کمونیست چپ ایتالیا دارد. حزب کمونیست بین المللی(پرولتاریا) چه در دوره فراکسیون کمونیست چپ ایتالیا  و چه بعد از آن، در دوره سیاه ضد انقلاب از مواضع انترناسیونالیستی دفاع کرده است. حزب کمونیست بین المللی(پرولتاریا) واحد هائی در کشورهای مختلف دارد و نشریاتی به چندین زبان منتشر میکند. حزب کمونیست بین المللی(پرولتاریا) با توجه به مواضع انترناسیونالیستی، تعلق به کمونیست چپ و دهه ها دفاع از مواضع پرولتری مسئولیت بیشتری در دفاع از مواضع کمونیستی و مارکسیسم دارد.

کمونیسم کارگری با چنگ انداختن به واژه هائی چون انترناسیونال، انقلاب، کمونیسم و با کلام رادیکال سعی کرده است خود را بعنوان جریان تاریخی معرفی کند که از مارکسیسم در مقابل دیگر گرایشات ضد انقلابی دفاع کرده است. سعی کرده القاء کند که یک جریان انترناسیونالیستی است که پلاتفرم آن نه تنها در خاور میانه بلکه در جنبش کارگری اروپا و آمریکا به پلاتفرم انقلاب اجتماعی تبدیل خواهد شد. پذیرش «یک دنیای بهتر» برنامه کمونیسم کارگری از سوی یک حزب در آمریکا و یک سازمان در بلژیک-فرانسه، بعنوان برنامه خود، بیانگر انترناسیونالیستی بودن پلاتفرم کمونیسم کارگری قلمداد می شد. البته هر دوی این جریانات ظاهرا از صحنه روزگار حذف شده اند و دیگر وجود خارجی ندارند.[2]

حزب کمونیست بین المللی (پرولتاریا) در ارگان انگلیسی خود، پرولتاریا به شماره 13 مقاله ای دارد تحت عنوان “«کمونیسم کارگری» یا دمکراتیسم خرده بورژوائی؟”[3] ظاهرا رفقا نگران این جریان بورژوائی و ضد انقلابی با کلام رادیکال هستند و چنین می نویسند:

“این جریان می تواند مبارزان و یا پرولتاریا را که در جستجوی مواضع واقعا انقلابی هستند، به خود جلب کند.”[4]

نگرانی رفقا کاملا به جا است اما واکنش رفقا در قبال کمونیسم کارگری بیانگر ضعف و ابهامات رفقا در رابطه با چپ سرمایه است. مقاله رفقا نه تنها به روشن شدن فضای سیاسی پرولتری کمکی نمی کند بلکه در راستای ایجاد ابهام سازی است. سوال اساسی این است، آیا انترناسیونالیستها می توانند و باید چپ سرمایه را نقد کنند؟ نقد انترناسیونالیستها به چپ سرمایه تنها از طریق انقلاب کمونیستی است. ما نقدی به این جریان بورژوائی و ضد انقلابی نداریم بلکه از افق انترناسیونالیستی و در دفاع از مارکسیسم ماهیت بورژوائی و عملکرد ضد کارگری این جریان  را در معرض دید عموم از طریق سری مقالات قرار میدهیم[5] و از مواضع پرولتری دفاع می کنیم. ما در بخش هشتم سری مقالات به تمام لجن پراکنی آنها علیه کمونیست چپ پاسخی کوبنده  داده ایم و از مواضع پایه ای کمونیست چپ جانانه دفاع کرده ایم.

رفقا با خرده بورژوائی ارزیابی کردن یک جریان بورژوائی و ضد انقلابی تنها ضعف و ناروشنی خود را در رابطه با چپ سرمایه نشان داده اند. بجای اینکه بعنوان کمونیست چپ به دفاع از مواضع پرولتری بپردازند، ماهیت طبقاتی یک جریان بورژوائی را به خرده بورژوائی تنزل داده و به تبع آن، در رابطه با چپ سرمایه ابهام سازی کرده اند.

مقاله حاوی ناروشنی های زیادی و اطلاعات غلط نیز هست که ما به آنها اشاره خواهیم کرد. منابعی که رفقا برای مقاله خود استفاده کرده اند، اظهارات خود کمونیسم کارگری، یا طرفداران آنها و یا ویکیپدیا بوده است. رفقا چند بخش از سری مقالات ما تحت عنوان «کمونیسم کارگری، وجدان رادیکال چپ سرمایه» را دریافت کرده بودند، لذا در ارجاع به منابع می توانستند دقت بیشتری بخرج دهند.[6]

یکی دیگر از ضعف های این مقاله ارجاع به حزب کمونیست کارگری ایران و یک گروه نزدیک به آن (سازمان ابتکار کمونيسم کارگرى) در نقد خودشان بوده است، نه ایدئولوژی کمونیسم کارگری در کل و از همه مهمتر نه پروسه شکلگیری این ایدئولوژی بورژوائی و ضد انقلابی. در این رابطه رفقا می نویسند:

“ما بطور عمده به حزب کمونیست کارگری ایران ارجاع خواهیم داد…ما همچنین از مقاله یک سازمان که در محدوده [کمونیسم کارگری] است نقل قول خواهیم کرد، گروه فرانسوی «ابتکار کمونیسم کارگری» که نام نشریه آن کمونیسم کارگری است.”[7]

ارجاع عمده به حزب کمونیست کارگری و بخشی از سیاستهای آن که دیگر فرقه های کمونیسم کارگری آنرا قبول ندارند و حتی تاکید می کنند از مواضع پایه ای کمونیسم کارگری خارج شده، مربوط به حزب کمونیست کارگری می شود نه کل ایدئولوژی کمونیسم کارگری. ارجاع عمده به حزب کمونیست کارگری، تنها به دیگر فرقه های کمونیسم کارگری حقانیت می بخشد که معتقدند حزب کمونیست کارگری از کمونیسم کارگری خارج شده و به جناح چپ بورژوازی تبدیل شده است. باید نشان داد ایدئولوژی کمونیسم کارگری از اساس و پایه متعلق به بورژوازی بوده است و در تمامی حوادث اجتماعی بر علیه طبقه کارگر بوده است و کمونیسم را به لجن کشیده است.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • تاریخچه وارونه کمونیسم کارگری
 • کمونیسم کارگری و گوشت دم توپ کردن کارگران
 • استالینیسم شکل حزب بخود می گیرد
 • انقلاب دمکراتیک و کمونیسم کارگری
 • شخصیت ها در چپ سرمایه
 • هویت بخشیدن به چپ سرمایه
 • چپ سرمایه یا جریان مرکز
 • اتحادیه های کارگری بخشی از دولت سرمایه
 • نقش چپ سرمایه در به لجن کشیدن ارزشهای کمونیستی
 • کمونیست چپ و چپ سرمایه
 • یادداشتها:
 • خطوط اصلی مواضع:
با کلیک کردن روی تصویر زیر جزوه را داونلود کنید!

مطالب مرتبط