مارکس در نبردهای طبقاتی زنده است!

برای دومین بار در عرض چند هفته آرامگاه مارکس، اندیشمند پرولتاریا مورد حمله جنایتکاران قرار گرفته است. جنایتکاران شعارهائی چون «یادبود قتل عام بلشویکی از سال ۱۹۱۷ تا 1953»، «دکترین نفرت» و«معمار نسل کشی» را بر آرامگاه مارکس نوشته اند. اینکه جنایتکاران دست راستی جنایات طبقه خودشان را به اندیشمند پرولتاریا نسبت داده اند، حتی برای ایدئولوگهای بورژوازی نیز قابل توجیه نیست.

تا نظام بربر طبقاتی است، تا مبارزه طبقاتی هست، مارکس تئوری این مبارزه خواهد بود. مارکس ضرورت دارد، چون طبقات اجتماعی وجود دارند. مارکس نه در گورستان «های گیت» بلکه در نبردهای طبقاتی زنده است. تنها در جامعه کمونیستی است که مارکس به گذشته تعلق خواهد داشت!

فیروز اکبری

28 بهمن 1397

 

مطالب مرتبط