تداوم نبرد کارگران هفت تپه و ضرورت گسترش این نبردها به دیگر صنایع و بخشها

سرمایه داری پیرامونی در بحران، با چهره کریه خود یک شرایط اسفبار برای بردگان مزدی و اقشار تحتانی جامعه بوجود آورده است. پاندمی کرونا، تشدید تحریمها، بحران جهانی سرمایه داری، شرایط اقتصادی و اجتماعی را برای طبقه کارگر سخت تر از قبل کرده است. در شرایط بوجود آمده، طبقه کارگر و اقشار تحتانی جامعه در زیر خط فقر زندگی میکنند و برای بقای فیزیکی خود تقلا میکنند. در چنین شرایطی مبارزه کارگران هفت تپه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، راه را به دیگر هم طبقه ای های خود نشان میدهد.

بار دیگر هفت تپه سمبل اعتراض کارگری به میدان آمد. بار دیگر خالقان 28 روز نبرد طبقاتی در پائیز 1397 به میدان آمدند تا نه خاطرۀ آن روزهای شکوهمند را زنده کنند بلکه آن نبردها را تداوم دهند. از 25 خرداد 1399 با وجود شرایط پاندمی کرونا، دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه شروع شد. در روزهای بعد اعتصاب گسترش پیدا کرد و تمام بخش های شرکت هفت تپه را فرا گرفت. خواست کارگران پرداخت حقوق های معوقه، تمدید دفترچه های تامین اجتماعی و درمانی، بازگشت به کار کارگران اخراجی، دائمی کردن قراردادهای موقت، پرداخت حق سختی کار و لغو خصوصی سازی است.

واقعیت انکار ناپذیر این است که مطالبات کارگران هفت تپه، انعکاس مطالبات بخش عظیمی از طبقه کارگر ایران در شرایط کنونی است. طبقه کارگر که خود خالق نعمات بشری است، در نظام توحش سرمایه داری، از داشتن یک زندگی شایسته انسانی محروم است. در سرمایه پیرامونی چون ایران، شرایط وحشتناک تر و غیر انسانی تر از سرمایه داری متروپل است. جائیکه حتی همان دستمزدهای زیر خط فقر نیز به موقع پرداخت نمی شوند.

کارگران هفت تپه با تشکیل مجمع عمومی، چگونگی تداوم اعتراضاتشان را مورد بحث و تبادل نظر قرار میدهند و این یکی از ابزارهای ضروری در شرایط حاضر برای ادامه مبارزه طبقاتی است. کارگران اعتصابی هفت تپه اعتراضات خود را به داخل شهر شوش کشانده اند تا همبستگی و حمایت توده ای کسب کنند. در شرایط کمر شکن اقتصادی، بخشی از فروشگاهها، در همبستگی با کارگران فروش نسیه تا زمان دریافت حقوق های معوقه را اعلام کرده اند. در چنین شرایطی ضرورت صندوق اعتصاب برای تداوم اعتصاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کارگرانی که از حداقل کمکهای مالی برخوردار باشند، میتوانند مدت زمان طولانی اعتصاب کنند.

بورژوازی اسلامی میخواهد کارگران هفت تپه زیر فشار اقتصادی خرد کننده، خسته شده و به سر کار برگردند. کارگران هفت تپه تجربه اعتصاب شکوهمند پائیز 1397 را دارند و باید به دستاوردهای آن مبارزات تکیه کنند. گسترش اعتراضات هفت تپه به دیگر صنایع و بخش ها، دخالت دادن خانواده ها در اعتراضات خیابانی، جلب همبستگی توده ای نه تنها مانع ایزوله شدن اعتراضات کارگران هفت تپه میشود بلکه قدرت اعتراض کارگری را نیز نیرومندتر میکند و شانس پیروزی را بیشتر میکند.

همزنجیران!

دفاع و همبستگی از اعتراضات کارگری هفت تپه، دفاع از مطالبات طبقه کارگر است. ما در اعتراضات خود تنها میتوانیم به قدرت طبقاتی خود متکی شویم. تنها از زمین طبقاتی خود قادر خواهیم بود حملات بورژوازی را دفع نماییم. بر خلاف اعتراضات ضد رژیمی و ضد دیکتاتوری، اعتراضات کارگری بخاطر ماهیت ضد سرمایه داری خود، نه تنها میتواند به دیگر کشورهای سرمایه داری گسترش یابد بلکه در روند خود، دولت سرمایه را نیز به چالش بکشد.

زنده باد اعتصاب کارگران هفت تپه!

زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران!

 

صدای انترناسیونالیستی

8 تیر 1399

با کلیک کردن روی تصویر زیر مقاله را داونلود کنید!

مطالب مرتبط