زندان پاسخ بورژوازی اسلامی به بردگان مزدی!

 

بیدادگاه بورژوازی اسلامی تحت عنوان دادگاه تجدید نظر، چند تن از بردگان مزدی و حامیان آنها را که اخیرا، موقتا و با وثیقه های کلان از سیاهچالهای بورژوازی اسلامی آزاد شده بودند، به زندانهای طویل المدت محکوم کرده است. این بردگان مزدی و حامیان آنها در جریان اعتراضات باشکوه پائیز 1397 شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده بودند. سرکوب فعالین کارگری چیز تازه ای نیست بلکه به قدمت عمر ننگین سرمایه داری برمیگردد که هر اعتراض طبقاتی را با سرکوب پاسخ داده است. بورژوازی اسلامی با سرکوب نخواهد توانست مبارزه طبقاتی را از بین ببرد، این را تاریخ پرشکوه و گاها خونین طبقه کارگر نشان داده است.

همزنجیران!

نه توهم به رئیسی جلاد و اتحادیه های کارگری کشورهای غربی که خود در سرکوب طبقه کارگر سهیم هستند بلکه تنها با همبستگی طبقاتی با طبقه کارگر جهانی است که نه تنها میتوانیم از سطح معیشت خود دفاع کنیم بلکه از سرکوب هم طبقه ای هایمان جلوگیری کنیم. رفع اتهام و آزادی بی قید و شرط همگی این عزیزان باید به سرلوحۀ خواستهای طبقاتی ما تبدیل شود. بورژوازی اسلامی را باید مجبور به عقب نشینی کرد.

زنده باد همبستگی طبقاتی!

صدای انترناسیونالیستی

24 آذر 1398

مطالب مرتبط