برچسب: انترناسیونال

مانیفست و پلاتفرم اولین حزب کمونیست ایران

توضیح: صد سال قبل اولین حزب کمونیست ایران بعنوان یکی از اعضای بین الملل کمونیست، انقلاب سرخ سوسیالیسم را هدف خود قرار میدهد و تاکید میکند این هدف، این مرام تنها به یاری کارگران...