برچسب: بافق

زنده باد مبارزۀ مستقل کارگری! درسهائی از مبارزات و اعتصابات معدن بافق

اعتراض بردگان مزدی ، لگد مال شدگان دنیای وارونه سرمایه داری به شرایط جهنمی شان و دیدن همبستگی کارگران و اعتصاب آنان، نه تنها شور و شوق دیگر بردگان مزدی را به همراه دارد،...