برچسب: حداقل حقوق

درسهائی از اعتراضات و اعتصابات صنایع پتروشیمی

گرایشات و جریانات متفاوت چپ سرمایه بعد از حوادث دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری، سعی کرده اند مبارزۀ طبقاتی کارگران را تحت الشعاع مبارزۀ ضد دیکتاتوری خود (دمکراسی خواهی خود) قرار دهند تا توان...