برچسب: حملات بورژوازی

بحران کسری بودجه تجلی ورشکستگی سرمایه داری

  جنگ جهانی اول نشان داد که سرمایه داری بعنوان یک نظام اجتماعی وارد دوره انحطاط شده است. این انحطاط خود را بشکل چرخه ای از بحران، جنگ و بازسازی تجلی داده است، چیزی...