برچسب: دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب

جنبش دانشجوئی در خدمت جنبش کارگری

  دانشگاه در ایران تاریخا تا قبل از سال 1359 محل تجمع، مباحثه و حمایت از اعتراضات اجتماعی بوده است. به تبع آن و تا آن مقطع، دانشگاه محل جذب نیرو برای جریانات سیاسی...