برچسب: رفیق برنادت

یاد رفیق برنادت گرامی باد!

با اندوه فراوان، قلب انترناسیونالیستی از تپیدن بازایستاد و جریان کمونیست بین المللی یکی از مبارزان خودش را از دست داد. خاموشی یک انترناسیونالیست که در قلب تپنده سرمایه، فرانسه، بر علیه سرمایه می...