برچسب: سلطانزاده

مانیفست و پلاتفرم اولین حزب کمونیست ایران

توضیح: صد سال قبل اولین حزب کمونیست ایران بعنوان یکی از اعضای بین الملل کمونیست، انقلاب سرخ سوسیالیسم را هدف خود قرار میدهد و تاکید میکند این هدف، این مرام تنها به یاری کارگران...

آوتیس سلطان زاده منبع الهام بخش پرولتاریا

استالینیسم نه روند تکاملی انقلاب اکتبر، بلکه گور کن انقلاب اکتبر بوده است. استالینیسم جشن پیروزی خود را برویرانه های انقلاب اکتبر و بر روی استخوانهای کمونیستهای بخون تپیده شده، برگزار کرد. استالین شریفترین،...