برچسب: لشکر کشی ترکیه

صدای انترناسیونالیستی پاسخ میدهد! پیشنهاد شما برای کردهای سوریه در شرایط موجود چیست؟

توضیح: سیاست ما درج مکاتبات، رسید نامه ها یا پاسخهای آنها نیست. با این حال به یکی از سوال هائی که برای صدای انترناسیونالیستی ارسال شده، با توجه به اهمیت موضوع، سوال و پاسخ...