برچسب: همبستگی

همبستگی با گرایش کمونیست انترناسیونالیست

  بار دیگر یکی دیگر از جریانات مهم کمونیست چپ هدف لجن پراکنی و بی اعتبار سازی قرار گرفته است. بار دیگر مصمم ترین مبارزان کمونیست چپ متهم به ارتباط با نیروهای دولت بورژوائی...

همبستگی با جریان کمونیست بین المللی

    اخیرا یک گروه بی پرنسیپ و ماجراجوئی تحت نام «گروه بین المللی کمونیست چپ» جریان کمونیست بین المللی را با روش های کثیفی مورد حمله قرار داده است. این کمپین لجن پراکنی...

پیام به نشست بین المللی گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

رفقای عزیز! درود ما را به نشست بین المللی خود پذیرا باشید. نشست شما در حالی برگزار می شود که سرمایه داری در عمیق ترین بحران تاریخی خود فرو رفته است و این بحران...