برچسب: کومین تانگ

مائوئیسم فرزند خلف استالینیسم

چیزی که بنام «انقلاب توده ای چین» نام گرفته است در واقع گورکن انقلاب پرولتری چین بود که در آن، انقلاب پــرولـتری چین در خون کارگران شانگهای و کانتون غـرق شـد.   فهرست مطالب:...