برچسب: کیفر خواست بردگان مزدی

مرگ قصاب صبرا و شتیلا و عوام فریبی چپ سرمایه

 آریل شارون یکی از منفورترین چهره های جنایتکار اسرائیلی پس از سالها کما بودن به تاریخ 21 دی ماه 1392 مرد. این جنایتکار از نو جوانی که به گروه شبه نظامی «هاگانا» پیوست (هدف...