برچسب: گسترش گرسنگی

دنیای وارونۀ سرمایه داری – بهبود کیفیت زندگی یا گسترش گرسنگی؟

دنیای سرمایه، دنیای تضادها، دنیای تناقض ها، دنیای وارونه ئی است. بشریت در هیچ شیوه تولیدی به اندازۀ جامعه سرمایه داری نعمات مادی تولید نکرده است و در همان حال خالقان نعمات مادی در...