بولتن مباحث شمارۀ 2

بولتن مباحث گروههای کمونیست چپ شماره 2 منتشر شد!

 

فهرست مطالب:

  • معرفی کوتاه بولتن مباحث
  •  بیانیه مشترک گروههای کمونیست چپ انترناسیونالیست در باره جنگ اوکراین

  جریان کمونیست بین المللی، انیستیتو دامن، صدای انترناسیونالیستی وچشم انداز کمونیست انترناسیونالیستی

  • توضیحاتی در رابطه با مواضع رفقای انیستیتو دامن در بارۀ جنگ

صدای انترناسیونالیستی                                                                     

  • پاسخ انیستیتو دامن به نقد صدای انترناسیونالیستی

انیستیتو دامن

  • علل جنگ در اوکراین و پیامدهای آن برای پرولتاریا

جریان کمونیست بین‌المللی

  • تنها مبارزه طبقاتی بین المللی می تواند سیستم سرمایه داری را به زیر بکشد و به جنگ پایان دهد

چشم انداز کمونیست انترناسیونالیستی

  •  بیلانی از یک سال جنگ امپریالیستی و حقانیت مواضع انترناسیونالیستها

صدای انترناسیونالیستی                                                                                                                                                                                                            

  • جنگ در اوکراین به بربریت و هرج و مرج در سراسر جهان دامن می زند

جریان کمونیست بین‌المللی

  • جنگ در اوکراین، یک سال بعد

انیستیتو دامن

 

با کلیک کردن روی تصویر زیر بولتن را دانلود کنید!

مطالب مرتبط