بولتن مباحث

بولتن مباحث  گروه های کمونیست چپ

فهرست مطالب:

  • معرفی کوتاه بولتن مباحث                                                                                                                  
  • مکاتبات بین گروههای کمونیست چپ  قبل از بیانیه مشترک                                                             
  • بیانیه مشترک گروههای کمونیست چپ انترناسیونالیست در باره جنگ اوکراین                               

جریان کمونیست بین المللی، انیستیتو دامن، صدای انترناسیونالیستی، چشم انداز کمونیست انترناسیونالیستی ( کٌره) کاملا از بیانیه حمایت کرده است

  • درباره جنگ در اوکراین                                                                                                                      

انیستیتو دامن

  • مواضع پایه ای در رابطه با جنگ امپریالیستی                                                                                               

صدای انترناسیونالیستی

  • مشارکت جریان کمونیست بین‌المللی در بحث ارزیابی جنگ اوکراین و  مسئولیت طبقه کارگر در این شرایط 

جریان کمونیست بین المللی

  •  تنها مبارزه طبقاتی بین المللی می تواند سیستم سرمایه داری را به زیر بکشد و به جنگ پایان دهد 

چشم انداز کمونیست انترناسیونالیستی

  • بیلانی از جلسات عمومی دررابطه با بیانیه مشترک توسط گروه‌های کمونیست چپ در مورد جنگ اوکراین

صدای انترناسیونالیستی، انیستیتو دامن، جریان کمونیست بین المللی

  • مانیفست زیمروالد

با کلیک کردن روی تصویر زیر بولتن را دانلود کنید!

مطالب مرتبط