حق تکثیر (کپی رایت) و موضع انترناسیونالیستی – مقدمه ای بر ترجمۀ فارسی وصیت نامۀ «آمادئو بوردیگا»

 

 

در رابطه با بازانتشار مقالات صدای انترناسیونالیستی پرسش هائی شده است، این پرسش ها حتی از سوی انترناسیونالیستها (جریان کمونیست بین المللی) نیز مطرح شده است. سوال این است، موضع کمونیستی و انقلابی در رابطه با حق تکثیر (کپی رایت) چیست؟ به باور انترناسیونالیستها حق تکثیر (کپی رایت) یک حق بورژوائی است و مفهوم آن، دفاع از مقدس ترین اصول نظام سرمایه داری، یعنی دفاع از حق مالکیت است. کمونیستها باوری به مالکیت در هیچ یک از اشکال آن ندارند. در هیچ یک از نشریات، متون و یا سایتهای انترناسیونالیستها، آرم و عبارت  «حق تکثیر (کپی رایت)» یافت نمی شود، در حالی که تمامی محافل راست و چپ سرمایه به حق تکثیر (کپی رایت) در سایت و نشریاتشان تاکید می کنند.

مٌهر حق تکثیر (کپی رایت) کوبیدن بر متون انقلابی و کمونیستی در تناقض با اولین وظیفۀ کمونیستها است یعنی تلاش خستگی ناپذیر در اشاعه و گسترش افکار کمونیستی و انترناسیونالیستی. صدای انترناسیونالیستی بر متون خود مٌهر حق تکثیر (کپی رایت) نمی زند.

 صدای انترناسیونالیستی علیرغم اینکه باوری به «حق تکثیر (کپی رایت)» ندارد، به متونی که از کمونیست چپ ترجمه می کند و یا انتشار میدهد، نه تنها منبع آنها را قید می کند بلکه به منبع اصلی نیز پیوند می دهد تا علاقمندان قادر به مطالعۀ منبع اصلی نیز شوند. ذکر منبع نه از زاویۀ «کسب اجازه» بلکه در راستای کمک به شفافیت گرایشات نظری و همچنین کمک به همگرائی ها و یا واگرائی های احتمالی است. ذکر منبع همچنین بیانگر نوعی همبستگی سیاسی با گرایش نظری منبع نیز هست.

صدای انترناسیونالیستی با توجه به خطوط نظری خود، تنها به جریانات کمونیستی و انقلابی، جریانات کمونیست چپ (انترناسیونالیست) مقالات و جزوات خود را ارسال کرده و می کند. ما به هیچ جریان، گروه و محفل چپ سرمایه، مقاله یا جزوه ای ارسال نکرده و نمی کنیم.

از آنجائیکه صدای انترناسیونالیستی «مٌهر حق تکثیر (کپی رایت)» بر متون خود نزده است و باوری به حق انتشار ندارد، لذا سایتها یا محافلی مقـالات یـا ترجمه هائی از صدای انترناسیونالیستی را بـدون اطلاع ما انتشـار داده اند. تنها اگر زمانی، محفل یا جریانی از چپ دستگاه سیاسی سرمایه در جهت منافع ضد انقلابی خود و در راستای ایجاد اغتشاش فکری و توهم پراکنی در فضای سیاسی، اقدام به انتشار متون ما کند، آنموقع قطعا این عملکرد ضد انقلابی باید از موضع کمونیستی افشا شود.

در راستای اشاعۀ بیشتر موضع انترناسیونالیستی در رابطه با حق تکثیر (کپی رایت) مبادرت به ترجمۀ وصیت نامۀ یکی از چهره های برجستۀ کمونیست چپ، رفیق بوردیگا کرده ایم که امیدواریم کمکی به شفافیت بیشتر«حق انتشار(کپی رایت)» داشته باشد.

 صدای انترناسیونالیستی

اول آبان 1391

 وصیت نامۀ آمادئو بوردیگا

من نمی خواهم نام بوردیگا به عنوان یک طعمۀ واقعا احمقانه در بازار مورد استفاده قرار گیرد، هم از سوی کسانی که آن را عرضه  کنند و هم از سوی کسانی که جلب و جذب آن شوند، و من مطمئن هستم که این کار حتی پس از مرگ من نیز اتفاق نخواهد افتاد. کسی که قادر به درک این نیست، که چرا [نباید نام بوردیگا مورد استفاده قرار گیرد]، یک کلمه هم از تمام متون و تاریخ چپ نفهمیده است. من با آرامش به مرگ خودم فکر می کنم و طرد روح پلید را به خرافات واگذار می کنم. من از مرگ نمی ترسم، اما ترس من از احتمال این است که تمام جنبش نادان بشود و به گرامیداشت من بپردازد. اگر چه من تصمیم گرفته ام هیچ گونه وصیت نامه ای بجا نگذارم با این وجود شما مرا مجبور به در نظر گرفتن تمامی اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از چنین مزخرفات فوق العاده می کنید. من می خواهم همه از متون [من] مجانی استفاده کنند، به شرطی که نام بوردیگا ذکر نشود. این یک مشکل در رابطه با آداب و رسوم بورژوازی و همچنین رسوم کمونیستی است. اگر همۀ شما بالغ بودید، شاید من نگران نمی شدم، اما من نقاط ضعف شما را پیش بینی می کنم. [آیا] من هرگونه حق تاریخی را نقض می کنم؟ خوب پس، من اصلا اهمیتی به تاریخ نمی دهم.

25 آبان 1341

با کلیک کردن روی تصویر زیر مقاله را داونلود کنید!

مطالب مرتبط