مانیفست و پلاتفرم اولین حزب کمونیست ایران

توضیح:

بیش از صد سال قبل اولین حزب کمونیست ایران به عنوان یکی از اعضای بین‌الملل کمونیست، انقلاب سرخ سوسیالیسم را هدف خود قرار می‌دهد و تاکید می‌کند این هدف، این مرام تنها به یاری کارگران دنیا امکان پذیر خواهد شد. در شرایطی که چپ سرمایه از یک سو با وارونه‌سازی و جعل حوادث تاریخی خاک در چشمان طبقه کارگر می‌باشد و از سوی دیگر طبقه کارگر را بعنوان سیاهی لشکر مبارزات ضد رژیمی خود قرار می‌دهد، ارجاع به حافظه تاریخی طبقه کارگر ضروری است. طبقه کارگر فقط از زمین طبقاتی خود و تنها برای منافع طبقاتی خود باید برزمد. در بخشی از «مرامنامه» اولین حزب کمونیست ایران چنین می‌خوانیم:

بعد از این فرقه ما مبارزه صنفی [طبقاتی] را مداومت داده [و] برای سوسیالیسم و حکومت شوروی [شوراها] کوشش می‌کند که بدون آن ملل مظلوم هیچوقت از چنگ پولادین جهانگیر و سرمایه داران خلاص نمی‎توان شد.

مقصود و مسلک ما مساوات و برابری اقتصادی و سیاسی بنی نوع بشر است و این مرام و مقصود را هم با معاونت و یاری فقرا و رنجبران دنیا نائل خواهیم گردید، با یاری و معاونت رنجبران فقیر که لوای سرخ انقلاب سوسیالیسم را بلند کرده، شعار بزرگ “رنجبران فقیر جمیع ممالک متحد شوید!” اعلان کرده اند.

فرقه کامونیست بولشه‌ویک ایران یکی از اعضای بین‌الملل کامونیست سیم بوده اعتماد تام بغلبه رنجبران فقیر دنیا داشته و می‌داند که اصول سرمایه‌داری غرب دورۀ اخیره خود را طی می‌کند، رسیده است آنروز که از این اسارت و ظلمت عمله و رنجبران دنیا خلاص شده مساوات حقیقی در میان مردم بعمل آید.

زحمتکشان ایران هم باید به این عید مبارک حاضر و مهیا باشند.

 

با کلیک کردن روی تصویر دانلود کنید!

مطالب مرتبط