دسته: کمونیست چپ

پیام به نشست بین المللی گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

رفقای عزیز! درود ما را به نشست بین المللی خود پذیرا باشید. نشست شما در حالی برگزار می شود که سرمایه داری در عمیق ترین بحران تاریخی خود فرو رفته است و این بحران...