درسهائی از اعتصابات و مبــــارزات کـــارگـــری و وظایـف انتـرنـاسیـونـالیستی

 

زمانی شعار کارگران از سر استیصال «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» بود، زمانی کارگر هیچ افقی برای خود نمی دید، به جای نبرد طبقاتی از سر استیصال دست به خودکشی می زد. اما در مدت کوتاهی نه تنها شعار کارگران عوض شد و تبدیل به شعار «درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر» شد بلکه شعارهای ضد سرمایه داری در اعتراضات و اعتصابات کارگری گسترش پیدا کردند. به عبارت بهتر از شلاق خوردن کارگران بخاطر اعتراض کارگری تا اعتراضات قدرتمند طبقاتی، بخشی از این بررسی خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که بررسی و توضیح اعتراضات و اعتصابات کارگری نه از جنبه اخبار رسانی بلکه از جنبه بررسی، نظری و استدلالی می باشد.

واقعیت این است که یک جنگ گاه پنهانی و گاه آشکار بین گانگسترها در جریان است. آمریکا به همراه عربستان سعودی و دیگر نهادهای سرمایه داری یک جنگ روانی و اقتصادی برای به زانو در آوردن اقتصاد ایران شروع کرده اند و در این مسئله نیز تا حدودی موفق بوده اند. معضلات سرمایه پیرامونی، نا امنی سیاسی، تهدیدات آمریکا-عربستان و غیره باعث شده طی چند ماه اخیر ریال حداقل 150 درصد ارزش خود را از دست بدهد. به عبارت بهتر قدرت خرید طبقه کارگر 90 درصد کاهش پیدا کرده است.

جنگ گانگسترهای اسلامی و غربی بر سر منافع امپریالیستی شان ربطی به منافع طبقه کارگر ندارد. زمانی خطر اضمحلال جامعه و سرنوشتی شبیه سوریه در انتظار ایران بود. همانطوری که قبلا نوشتیم اگر طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی، پیشرو مبارزات اجتماعی شود، در چنین حالتی نه تنها زمینه اضمحلال جامعه از بین میرود، نه تنها خطر جنگ و احتمال دخالت قدرت های خارجی کم می شود بلکه خود این جنبش به خاطر ماهیت ضد سرمایه داری خود، مبارزه طبقاتی را در منطقه گسترش خواهد داد. تاکید کردیم، تکامل مبارزه طبقاتی نه تنها جلوی اضمحلال جامعه را می گیرد و امکان بحران آفرینی توسط گانگسترهائی چون آمریکا را پایین می آورد بلکه شانس گسترش مبارزات ضد سرمایه داری را به متروپل سرمایه داری افزایش میدهد. در تکامل مبارزه طبقاتی، مداخله سیاسی جناح راست سرمایه و تبدیل کردن طبقه کارگر به سیاهی لشکر منافع ارتجاعی خود پائین می آید.

اعتراضات و اعتصابات معلمان، کارگران هپکو، گروه ملی فولاد، صنعت نیشکر هفت تپه از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند. بررسی و جمعبندی مسئولانه درسهای این مبارزات برای بکار گرفتن این درسها در نبردهای آتی حیاتی و ضروری است. تاثیرات این مبارزات، بخصوص نبردهای کارگران نیشکر هفت تپه علیرغم تمامی نکات ضعف در نبردهای آتی بسیار مفید خواهد بود.

گرایشات متفاوت چپ دستگاه سیاسی سرمایه، تبیینی متفاوت از اعتراضات کارگری ارائه داده اند. کلام رادیکال ترین شان با مسخ مفهوم واژهای مارکسیستی شعار پیش به سوی انقلاب دادند و اعلام کردند شوراهای کارگری که در شرکت نیشکر هفت تپه شکل گرفته، راه حل طبقه کارگر در مقطع کنونی است. کمونیسم شورائی دفرمه شدۀ سرمایه پیرامونی، قهرمانان تصرف شورائی کارخانه شدند و افسوس خوردند از اینکه رفرمیسم تصرف شورائی را به شکست کشاند. در مقابل این گرایشات، انترناسیونالیستها نیز باید با بررسی و جمعبندی مبارزات و اعتصابات کارگری، ضمن درس گیری از این مبارزات و اعتصابات، افق و وظایف خود را ترسیم نمایند.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • نقش طبقه کارگر در تولید ارزش اضافی
 • شلاق زدن کارگران
 • خودکشی کارگران
 • اعتصاب معلمان
 • اعتصاب رانندگان و کامیون داران
 • اعتصاب کارگران ماشین سازی هپکو
 • اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد
 • اعتصاب کارگران هفت تپه
 • نقش زنان در اعتراضات و اعتصابات کارگری
 • مدافعان بردگی مزدی در لباس کارگر
 • سرکوب رهبران کارگری
 • جنبش دانشجوئی در خدمت جنبش کارگری
 • نقش مدیای بورژوازی
 • همبستگی طبقاتی
 • بخش خصوصی یا دولتی
 • اتحادیه های کارگری در مقابل طبقه کارگر
 • تجربه شرکت واحد
 • مدیریت کارگری
 • شوراهای کارگری
 • وظایف انترناسیونالیستی
  همزنجیران!
 • یادداشتها:
 • خطوط اصلی مواضع:
جزوه را با کلیک کردن روی مطلب زیر دانلود کنید

 

مطالب مرتبط