برچسب: مارکس

مفهوم دیالکتیکی مارکس از: دین افیون توده ها است

ایدئولوژی جدا از اشکال آن، در کشورهای پیرامونی سرمایه در قیاس با سرمایه داری متروپل، خود را به شکل زمخت‌تر و خشن‌تری نشان می‌دهد، در حالیکه در سرمایه متروپل شکل ایدئولوژی مقبول و عامه...

مارکس در نبردهای طبقاتی زنده است!

برای دومین بار در عرض چند هفته آرامگاه مارکس، اندیشمند پرولتاریا مورد حمله جنایتکاران قرار گرفته است. جنایتکاران شعارهائی چون «یادبود قتل عام بلشویکی از سال ۱۹۱۷ تا 1953»، «دکترین نفرت» و«معمار نسل کشی»...

بی اعتبار کردن انقلابیون تنها در خدمت منافع دولت سرمایه

بورژوازی با توسل به دستگاه عظیم تبلیغاتی و به همراه ایدئولوگ هایش همواره در تلاش بوده است تا تصویری بربر گونه از کمونیسم ارائه دهد، وانمود کند هر گونه تلاش برای براندازی سرمایه داری،...

مارکسیسم تئوری شرایط رهائی پرولتاریاست

    “فیلسوفان تنها جهان را به شیوه‌های گوناگون تفسیر کرده‌اند، مسئله تغییر آن است.” مارکس   پنجم ماه مه دویستمین سالروز تولد مارکس است. انسان پُر شوری که بخاطر افکار و فعالیتهای انقلابی اش مجبور به ترک آلمان شد، به...